About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,424 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home  >  Departments  >  PXL-Healthcare  >  Ergotherapie
Search in Ergotherapie search subfolders
93 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH 16/04/2018 16:58
ETD Naar een cliėntgericht pakket voor zorgtechnologie en –domotica in het kader van zorgeloos wonen. Een exploratief praktijkonderzoek 30/04/2018 0:14
ETD Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen – Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen 29/04/2018 19:47
ETD Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP. 29/04/2018 18:46
ETD Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek 20/03/2016 17:16
ETD Arbeidsvaardigheden en de ergotherapeutische mogelijkheden. Een verkennend onderzoek naar het belang van arbeidsvaardigheden binnen de sociale economie 01/05/2018 16:51
ETD Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie 01/05/2018 17:17
ETD Basisonderwijs voor iedereen en overal. De invloed van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kansarme kinderen. Een literatuuronderzoek en praktijkonderzoek 29/04/2018 20:16
ETD Beter leren door bewegen. Literatuuronderzoek en concrete implementatie in het reguliere basisonderwijs 22/06/2015 16:38
ETD Beweeg, Beleef en Ontmoet. Een praktische uitwerking bij personen met jongdementie 15/03/2016 18:05
ETD BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking. 22/03/2016 9:47
ETD D&W coaching bij personen met een depressie. Een literatuurstudie 22/06/2015 16:24
ETD De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek 22/06/2015 11:41
ETD De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector 01/05/2018 17:39
ETD De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek 06/05/2018 20:13
ETD DE COMPETENTIES DIE DE ERGOTHERAPEUT NODIG HEEFT VOOR HET ADVISEREN VAN ASSISTIEVE TECHNOLOGIE. Een literatuur- en praktijkonderzoek 03/04/2018 15:25
ETD De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek 01/05/2018 16:32
ETD De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding 20/03/2016 18:08
ETD De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliėnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek 01/05/2018 14:02
ETD De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek. 01/05/2018 17:57
ETD De hedendaagse zorgdomotica: een inventarisatie van de huidige domoticatoepassingen voor de hulpbehoevende oudere 15/03/2016 17:27
ETD De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek 20/03/2016 19:40
ETD De invloed van taal op de ontwikkeling Hoe gebruiken vierjarige kleuters taal in Gambia, Ecuador en Vlaanderen? 29/04/2018 20:34
ETD De waarde van het foutloos leren als ergotherapeutische interventie bij ouderen met milde/matige dementie in de thuissituatie. Een literatuuronderzoek en praktische toepassing 15/03/2016 14:51
ETD De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopiƫ en Vlaanderen 20/03/2016 16:57
ETD Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel 21/03/2016 10:21
ETD Een kritische beschouwing van de HUSI. Focus op het thema frustratie bij laagfunctionerende peuters en kleuters met autisme tijdens een leersituatie 15/03/2016 15:47
ETD Een onderzoek naar de bruikbaarheid van het FINAH-instrument bij kwetsbare ouderen. Literatuurstudie, kwalitatief en kwantitatief onderzoek 19/04/2018 11:37
ETD Een vergelijkende studie van stigmatisering als belemmerende factor in rehabilitatie in Belgiƫ en Ethiopiƫ. Een literatuuronderzoek 22/06/2015 16:01
ETD Een verkennend onderzoek naar het effect en de efficiƫntie van eerstelijns ergotherapie voor kwetsbare thuiswonende ouderen 15/03/2016 14:59
ETD Ergotherapeutisch belang van werken met narratieven in de geestelijke gezondheidszorg/narratief leren 15/03/2016 17:19
ETD Ergotherapeutische bijdrage aan de behandeling van vrouwen met borstkanker - Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek 15/03/2016 14:19
ETD Ergotherapie in oncologische revalidatie, gericht op herstel van levenskwaliteit met arbeidsparticipatie als therapeutisch middel. Een literatuuronderzoek 23/06/2015 10:01
ETD Eten en vergeten: een onderzoek naar een dementievriendelijke eetomgeving. 19/04/2018 11:54
ETD Evaluatie van ICF illustraties voor het gebruik in meetinstrumenten in de gezondheidszorg 15/03/2016 14:34
ETD Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie 29/04/2018 23:21
ETD Exploratie van de begripsinhoud ā€œLETSELSCHADEā€ 22/06/2015 16:09
ETD Exploreren en profileren van de rol als ergotherapeut binnen de profit sector. Een kwalitatief onderzoek 01/05/2018 17:53
ETD Gamedesign in de ergotherapie. Een richtlijn voor een gebruikersgestuurd ontwerpproces van een optimale Skweezee 15/03/2016 16:14
ETD Gastronomie sensibiliseren voor personen met een visuele en/of auditieve beperking 18/03/2018 22:37
ETD Gastronomie sensibiliseren voor personen met een visuele en/of auditieve beperking. Een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek 06/05/2018 20:08
ETD Gebruik van het i-ACT systeem bij ouderen: een haalbaarheidstudie 16/04/2018 16:46
ETD HAPPY BRIDGE. Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de applicatie bij ouderen en familieleden 29/04/2018 18:30
ETD Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek 01/05/2018 17:06
ETD Het bevorderen van participatie en het maken/onderhouden van sociale contacten op het Sint-Katarinaplein met Universal Design 30/04/2018 0:32
ETD Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek 19/04/2018 12:29
ETD Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen 29/04/2018 18:16
ETD Het individu achter de doelgroepmedewerker binnen de Lokale Diensteneconomie. Ontwikkeling van een gepersonaliseerd functioneringsformulier 15/03/2016 18:17
ETD Het verband tussen sensorische verwerking en arousal en de invloed daarvan op het gedrag en het functioneren van kinderen met ADHD, ASS en hechtingsstoornissen 29/04/2018 23:10
ETD Implementatie van het biopsychosociaal denken binnen de gezondheidszorg- en welzijnssector. Een kwalitatief - en literatuuronderzoek 23/06/2015 10:59
ETD Interdisciplinaire leerwerkplaats. ā€˜Een studie omtrent de nodige vaardigheden en kennis voor een student professional binnen een interdisciplinaire leerwerkplaats.ā€™ Een literatuur- en praktijkonderzoek. 15/03/2016 17:14
ETD Inzichten op bewegingsdetectiesystemen binnen cliƫnt- en taakgerichte revalidatie bij personen met centraal neurologische aandoeningen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek 15/03/2016 14:45
ETD Kind in beweging: een vergelijkende studie naar bewegen van 5-jarige kleuters in Belgiė, Ecuador en Gambia 29/04/2018 20:57
ETD Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopiƫ en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek 22/06/2015 10:03
ETD Kookkadvies en consult op maat in functie van zelfstandigheid in koken voor mensen met een beperking. Een terreinverkennend onderzoek 15/03/2016 16:37
ETD Kritisch evalueren van een specifieke observatielijst (HUSI) voor laag functionerende kinderen met autisme. Positief bekrachtigen als een manier om het handelen op vraag te stimuleren 22/06/2015 12:28
ETD Leefbaar wonen. Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek met als doel het uittesten en optimaliseren van het HOPP en de interdisciplinaire database, gericht op het handelen van de kwetsbare thuiswonende oudere en zijn omgeving 23/06/2015 10:48
ETD Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren? 21/03/2016 10:13
ETD Literatuurstudie naar de theoretische onderbouwing voor het visueel ruimtelijk onderzoek zoals gebruikt in het CAR ter observatie van de visueel-ruimtelijke organisatie bij kleuters tussen 3 en 6 jaar 22/06/2015 14:42
ETD Literatuurstudie naar het belang van houding en attitude bij de preventie van agressie in de geestelijke gezondheidszorg 22/06/2015 15:30
ETD Literatuurstudie naar omgangsvormen, houding en attitude in de omgang met patiƫnten in de GGZ die de toepassing van dwangmaatregelen kunnen voorkomen. Aanzet tot vragenlijst voor het werkveld. 23/06/2015 10:10
ETD m-ASSIST: een literatuurstudie en veldonderzoek naar probleemgebieden binnen instrumentele Activiteiten van het Dagelijkse Leven (iADL) in functie van de ontwikkeling van een cliƫntgericht mobiel hulpmiddel voor mensen met executief dysfunctioneren 15/03/2016 16:58
ETD Maatwerk in maaltijden maken: een literatuur- en veldonderzoek naar instructiesystemen die de zelfstandigheid van personen met een verstandelijke beperking kunnen vergroten 22/06/2015 12:49
ETD NAH & INTRA- EN EXTRAMURALE GGZ: samenwerkingverbanden tussen VAPH-voorzieningen en de geestelijke gezondheidszorg in een snel veranderend zorgklimaat. Literatuurstudie, case studies en expertopinies 15/03/2016 14:28
ETD Onderzoek naar de archaļsche slurfbewegingen bij 3- en 4-jarige kleuters 29/04/2018 21:21
ETD Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het diagnostisch screeningsinstrument 'visueel - ruimtelijk organisatie onderzoek’ bij kleuters van 3 tot 4 jaar 29/04/2018 19:54
ETD Onderzoek naar de mogelijkheden voor de ergotherapie binnen de Ruchika Social Service Organisation te India. Een kwalitatief onderzoek 22/06/2015 15:49
ETD Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk 01/05/2018 18:18
ETD Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC ā€œDe Schansā€ en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers 20/03/2016 17:29
ETD Patiƫnt- en taakgerichte training voor personen met een centraal neurologische aandoening m.b.v. bewegingsdetectie systemen. Een literatuuronderzoek en veldstudie 23/06/2015 11:49
ETD Project. "Stimuleren en implementeren van participatie in het WZC Sint-Lucia te Turnhout" 23/06/2015 10:35
ETD PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting 01/05/2018 13:35
ETD Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk 29/04/2018 17:53
ETD Return-to-work bij personen met een depressie en / of burn-out 15/03/2016 18:10
ETD RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking 29/04/2018 23:47
ETD Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek 29/04/2018 17:14
ETD Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek 23/06/2015 16:11
ETD Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie 01/05/2018 17:30
ETD Tevredenheidsonderzoek over InWerkCoaching bij CM leden. Een literatuur- en tevredenheidsonderzoek 23/06/2015 10:18
ETD To walk again, to work again, to live again Een literatuuronderzoek en exploratie van het werkveld, gericht op werkhervatting 03/04/2018 15:25
ETD Tuinieren voor ouderen met lichte tot matige dementie in een woonzorgcentrum. Een literatuur- en praktijkonderzoek 25/06/2015 15:56
ETD Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek 01/05/2018 18:29
ETD Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument? 01/05/2018 13:51
ETD Van competentieprofielen tot vormingspakketten en sensibilisatie bij lager geschoolden betrokkenen omtrent niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 15/03/2016 14:07
ETD Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliėnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek 13/04/2018 22:38
ETD Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank 20/03/2016 17:43
ETD Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen? 22/06/2015 9:46
ETD Welke rekenmethode houdt het meest rekening met de kenmerken van kinderen met het syndroom van Down? Een vergelijking van rekenmethodes ten opzichte van de rekenlijn. Een literatuur- en praktijkonderzoek 15/03/2016 15:55
ETD Werkre-integratie met ondersteuning van Disability Management 15/03/2016 16:45
ETD Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie 29/04/2018 23:33
ETD Woonwijzer dementie. Literatuurstudie naar de invloed van omgevingsaanpassingen op personen met dementie. Projecttoepassing in een Algemeen Ziekenhuis, kleinschalig wonen en in de innovatieve thuisomgeving 22/06/2015 14:55
ETD Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren 20/03/2016 18:48
ETD Zorg voor ongedwongenheid 2 : professionele houding, attitude en de toepassing van maatregelen in de omgang met agressie in de intra- en transmurale GGZ. Een literatuuronderzoek 15/03/2016 15:13©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer