About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home  >  Departments  >  PXL-Social Work
Search in PXL-Social Work search subfolders
157 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD "Help, ik versta mijn klasgenootjes niet!" Onderzoek naar de meerwaarde van een afgescheiden Xhosa klas 22/01/2018 17:20
ETD Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag 13/10/2015 15:53
ETD Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt? 16/06/2015 13:56
ETD Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS 16/06/2015 14:12
ETD Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit? 08/10/2015 15:37
ETD Bewindvoering. Het nieuwe bewind in de praktijk 13/02/2017 22:54
ETD Bewonersparticipatie Een onderzoek naar de leefbaarheid binnen de Zonnestraat 13/02/2017 23:42
ETD Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg 13/10/2015 16:46
ETD Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost? 02/09/2019 21:17
ETD Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital 11/06/2015 11:24
ETD Competentiemanagement: The skills matrix 19/10/2015 17:11
ETD De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht 16/06/2015 13:16
ETD De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt 11/06/2015 13:38
ETD De bereikbaarheid en noden van hoogsensitieve leerlingen in het secundair onderwijs 14/02/2017 0:02
ETD De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering 14/10/2015 15:12
ETD De dienst tijdbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs 12/02/2017 20:57
ETD De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware 15/06/2015 14:28
ETD De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school 11/06/2015 11:15
ETD De ervaringen en noden omtrent cyberpesten 15/06/2015 9:26
ETD De gepaste zorg voor zorgleerlingen in het secundair onderwijs. Een studie naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en de STICORDI@maatregelen die daaraan tegemoetkomen 12/02/2017 20:10
ETD De herstelvisie door de bril van de cliënt 14/10/2015 15:16
ETD De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk 13/10/2015 16:06
ETD De impact van de zorgregie 18/06/2018 12:39
ETD De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers 15/10/2015 9:24
ETD De integratie van de internationale studenten aan de UHasselt 12/02/2017 22:18
ETD De introductie van tools en handvaten vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in het dagcentrum van Daidalos vzw 13/02/2017 23:01
ETD De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford 16/06/2015 13:43
ETD De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw 11/06/2015 11:43
ETD De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten 14/10/2015 16:17
ETD De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team 11/06/2015 11:16
ETD De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patinten met CVA 22/01/2018 18:37
ETD De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg. 22/01/2018 18:45
ETD De tools van EVA 15/10/2015 9:01
ETD De waarde van het ‘Housing First’ project als interventie om de chronische dak- en thuisloosheid te bestrijden in Limburg 14/10/2015 13:17
ETD De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 15/06/2015 10:05
ETD De wijziging in het Gendividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 22/01/2018 19:25
ETD De zorgcoach: whats in a name? 1 begrip, diverse ladingen 02/09/2019 21:14
ETD Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties 14/10/2015 13:24
ETD Degelijke begeleiding een nood of een voorrecht in de townships van Zuid- Afrika? Onderzoek naar het welzijn van de kinderen op socio-emotioneel niveau en in welke mate de scholen in Wittedrift hierin tegemoet komen 13/02/2017 22:25
ETD Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting' 12/06/2015 11:01
ETD Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem 14/10/2015 16:04
ETD Een dialysebehandeling, wat doet dit met je leven? Wat is de impact van een centrumdialysebehandeling op het sociaal leven van een dialysepatint? 12/02/2017 22:38
ETD Een gekleurde visie op zelfstandig wonen. Een tevredenheidsonderzoek bij de bewoners 13/02/2017 22:36
ETD Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg 07/10/2015 14:35
ETD Een nieuwe kans. Het implementeren van een time-outfase binnen vzw Basis-Beschut Wonen 12/02/2017 21:01
ETD Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening 11/06/2015 13:48
ETD Een sociale dienst bij de lokale politie De beleving van de politieambtenaren in de lokale politiezone HANO 12/02/2017 23:04
ETD Een studie naar de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen 13/02/2017 23:08
ETD Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie 14/10/2015 15:16
ETD Eenzaamheid bij ouderen binnen het woonzorgcentrum Prinsenpark. Welke factoren benvloeden eenzaamheid? 14/02/2017 0:42
ETD Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen 08/10/2015 14:50
ETD Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief 12/06/2015 9:52
ETD Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin? 11/06/2015 11:09
ETD Herstelgericht werken binnen beschut wonen vzw 't Veer 13/10/2015 15:40
ETD Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid. 22/01/2018 18:51
ETD Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk 12/06/2015 10:04
ETD Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL 12/06/2015 9:41
ETD Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige 15/06/2015 13:35
ETD Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen 16/06/2015 12:55
ETD Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt' 11/06/2015 11:12
ETD Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar 12/06/2015 9:35
ETD HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet? 14/10/2015 15:13
ETD Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg 14/10/2015 15:45
ETD Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig? 14/10/2015 16:23
ETD Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner' 15/10/2015 11:15
ETD Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure 08/10/2015 15:01
ETD Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming 08/11/2018 10:09
ETD Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen? 19/11/2019 21:39
ETD Hoe sociaal is sociale economie? Een onderzoek naar de werkbeleving van personen met een beperking 12/02/2017 23:09
ETD Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp? 14/10/2015 15:11
ETD Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding 14/02/2017 0:32
ETD Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg 08/10/2015 15:08
ETD Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening 13/10/2015 16:26
ETD Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 11/06/2015 11:14
ETD Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN 22/01/2018 17:32
ETD Integratietegmoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming: een praktische gids voor trajectbegeleiders en onderzoekers van GTB 14/10/2015 15:14
ETD Interdisciplinair samenwerken aan arbeidskansen van straatkinderen in Jimma Ethiopi. Oprichten van een woodwork shop en een hairdressing shop 14/02/2017 11:47
ETD Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid? 14/10/2015 16:49
ETD Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test? 16/06/2015 13:32
ETD Je kan pas iemand aansteken, als je zelf brandt Impact van een veranderende maatschappij op de werking van een sociale dienst 12/02/2017 22:44
ETD JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen 08/10/2015 14:19
ETD Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren 16/06/2015 11:18
ETD Jongeren bewegen naar werk Factoren die jongeren motiveren of demotiveren in hun stappen naar het verwerven van hun inkomen en zelfstandigheid 14/02/2017 0:20
ETD Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek? 11/06/2015 17:47
ETD Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk 08/10/2015 14:48
ETD Kinderarmoede bij allochtonen 14/10/2015 16:30
ETD Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt 11/06/2015 11:53
ETD Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden? 22/01/2018 19:20
ETD Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg 13/10/2015 17:14
ETD Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland) 14/10/2015 14:31
ETD Kwaliteit van de arbeid 13/02/2017 22:31
ETD Kwantitatief onderzoek naar eenzaamheid bij eerstejaarsstudenten op Universiteit Hasselt 13/10/2015 16:13
ETD Luisteren naar het werkveld Professionelen in de gezinszorg over de samenwerking met mantelzorgers vanuit een beleidsvisie 13/02/2017 23:57
ETD Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg 11/06/2015 11:18
ETD Mantelzorg en de contextuele benadering. Krijgt de mantelzorger van regio Genk en Houthalen-Helchteren voldoende erkenning van de Christelijke Mutualiteit? 14/10/2015 15:07
ETD Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar) 15/10/2015 10:53
ETD Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg. 02/09/2019 21:16
ETD Mijn veiligheid. Hoe kan het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden beter tegemoet komen aan de noden inzake het creren van een veiliger klimaat voor volwassen alleenstaande vrouwen? 12/02/2017 22:23
ETD Minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De invloed van een verontrustende opvoedingssituatie op jeugddelinquentie 12/02/2017 20:43
ETD Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie 08/10/2015 14:52
ETD Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit 07/10/2015 14:15
ETD Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips 14/10/2015 15:14
ETD Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren? 22/01/2018 17:20
ETD Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn 16/06/2015 14:03
ETD Onlinehulpverlening door de ogen van de hulpverlener Wat zijn de drempels van onlinehulpverlening binnen CAW Oost-Brabant? 12/02/2017 22:59
ETD Onlinehulpverlening gentegreerd in de geestelijke gezondheidszorg. De ervaringen van hulpverleners en clinten met 'Emma Listens 13/02/2017 23:48
ETD Onthaal van nieuwe bedienden binnen Kumpen NV 13/02/2017 22:46
ETD Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum. 22/01/2018 19:34
ETD Op welke manier kan SVK Houtvast eigenaar-verhuurders informeren over hun onderhoud- en herstellingsplichten? 13/02/2017 23:20
ETD Op zoek naar een middel. Motivatiebevordering en zelfreflectie bij middelengebruik bij jongeren van CAW De Tunnel 12/02/2017 22:55
ETD Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening 15/06/2015 13:24
ETD Over de beroepsgrenzen heen Onderzoek naar de bevindingen van studenten en werkbegeleiders tijdens de interdisciplinaire leerwerkplaats Patchwork in het Sint-Franciskus Ziekenhuis Heusden 13/02/2017 22:19
ETD Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek 07/10/2015 15:10
ETD Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten 11/06/2015 11:08
ETD Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs 13/10/2015 15:27
ETD Recht op informatie voor nabestaanden, te vragen of aan te bieden? Wordt de nood op informatie van nabestaanden beantwoord door het parket bij moordzaken en verdachte overlijdens? 22/01/2018 18:57
ETD RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening 13/10/2015 15:35
ETD Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren? 16/06/2015 12:49
ETD Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius 13/10/2015 16:31
ETD Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie 14/10/2015 14:37
ETD Schulden maken is makkelijk, ze oplossen vaak een lange weg. Over hoe schaarste een invloed heeft op een gezin in een collectieve schuldenregeling en/of budgetbeheer. 19/11/2019 21:40
ETD Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen 11/06/2015 11:05
ETD Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt 14/10/2015 15:59
ETD Taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Meertalige kinderen: een lust of een last? 12/02/2017 20:49
ETD Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie 14/10/2015 16:44
ETD Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18 13/10/2015 15:58
ETD Tevredenheidsmeting bij de familieleden van de gebruikers van Wiric. Communicatieproces binnen Wiric vzw onder de loep 12/02/2017 22:50
ETD Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje' 12/06/2015 9:27
ETD Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?' 11/06/2015 14:01
ETD Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout 14/10/2015 14:52
ETD Tijd heelt alle wonden, zeggen ze 13/10/2015 14:54
ETD Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden? 15/06/2015 13:43
ETD Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers 02/09/2019 21:19
ETD Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg 15/06/2015 14:04
ETD Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie 15/06/2015 13:51
ETD Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid 08/10/2015 16:16
ETD Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut 16/06/2015 12:35
ETD Wacht eens even De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding 22/01/2018 19:13
ETD Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders? 11/06/2015 12:14
ETD Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg? 13/10/2015 16:22
ETD Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'? 16/06/2015 14:20
ETD Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand? 15/06/2015 13:58
ETD Wegwijs in de wereld van dementie 19/10/2015 17:05
ETD Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’ 19/10/2015 16:40
ETD Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven? 11/06/2015 17:55
ETD Welke rekruteringskanalen schakelen laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL in bij hun zoektocht naar hun eerste job en wat trekt hen aan qua job voorkeuren? 14/02/2017 0:45
ETD Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model? 11/06/2015 11:17
ETD Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel 22/01/2018 19:39
ETD Werken in trajecten Een vergelijking tussen OCMWs in het kader van het veranderingstraject HOGEVIJF, OCMW Hasselt 12/02/2017 22:29
ETD Werken met ouderen, een uitdaging? 08/10/2015 14:27
ETD Werken met psychiatrische patinten: een probleem? Een kwalitatief onderzoek naar de obstakels die medewerkers ervaren in de omgang met psychiatrische patinten binnen de thuisdiensten van het OCMW te Sint-Truiden 14/02/2017 0:36
ETD Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem 14/10/2015 15:12
ETD Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek 08/10/2015 16:30
ETD Zo gewoon mogelijk buitengewoon! Het perspectief op inclusief onderwijs van de leerkrachten en de zorgcordinatoren van het lager onderwijs in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Genk 12/02/2017 22:34
ETD Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo 14/10/2015 15:00
ETD Zorgregie, werkt dit in de praktijk? 11/06/2015 11:11
ETD Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg 07/10/2015 14:24©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer