About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

To walk again, to work again, to live again Een literatuuronderzoek en exploratie van het werkveld, gericht op werkhervatting

2017
Kelchtermans, Jessica
Mezzofonte, Jasmine
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Vaak wordt bij personen met een dwarslaesie in de beroepsactieve levensfase op het einde van de revalidatie gesproken over re-integratie naar hun huidige of een nieuwe job. Hierdoor wordt terugkeren naar werk bij personen met een fysieke beperking belemmerd of vertraagd.

Doel: Het doel van deze studie is nagaan welke noden en behoeften personen met een dwarslaesie ervaren tijdens terugkeer naar werk en op welke wijze ergotherapie een meerwaarde kan leveren in kader van initiatieven die "To Walk Again" daarvoor wenst te ontwikkelen.

Methode: Dit onderzoek bevat een literatuurstudie en een praktisch onderzoek. Verschillende databanken werden geraadpleegd voor de literatuurstudie. Om gegevens voor het praktisch onderzoek te verkrijgen werden online enquêtes (n = 39) en semigestructureerde interviews bij personen met een dwarslaesie (n = 9) en ergotherapeuten (n = 4) afgenomen.

Resultaten: Binnen beide onderzoeken ervaren personen met een dwarslaesie verschillende belemmerende en faciliterende factoren tijdens terugkeer naar werk. Een verandering in de mate en aard van tewerkstelling kan vastgesteld worden. Meerderheid van de deelnemers die gewerkt heeft voor zijn letsel, werkt niet meer na zijn letsel en geeft aan graag begeleiding te krijgen tijdens terugkeer naar werk. Ergotherapeutische interventies moeten gericht zijn op alle domeinen van het dagelijks leven, met als doel participatie te realiseren.

Conclusie: Algemeen kan geconcludeerd worden dat in de begeleiding van beroepsactieve personen jobbehoud en re-integratie moet worden meegenomen als uitkomstmaat en zo vroeg mogelijk besproken moet worden tijdens ergotherapeutische interventies, om een zo groot mogelijke participatie en terugkeer naar het werk van de cliënt te realiseren.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1303 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Kelchtermans, J., Mezzofonte, J. (2017). To walk again, to work again, to live again Een literatuuronderzoek en exploratie van het werkveld, gericht op werkhervatting. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86efa5860a0c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer