About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen

2017
Demir, Defne
Schepers, Katrien
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Personen met dementie kunnen onrustig en probleemgedrag vertonen omdat ze de wereld om zich heen niet meer begrijpen. Het is bewezen dat stimulerend materiaal een positief effect heeft op personen met dementie. Op vraag van het Expertisecentrum Dementie Contact Limburg werd een vervolgonderzoek gevoerd rond het gebruik en de implementatie van poppen als stimulerend materiaal bij personen met dementie in woonzorgcentra.
Doel
Het onderzoek heeft als doel het gebruik en de implementatie van de pop na te gaan in verschillende woonzorgcentra. Via literatuur en praktijk onderzoek werd er nagegaan Inleiding
welke stimulerende materialen aangeboden kunnen worden en welke handvaten er ter beschikking zijn voor personeel en familie omtrent het gebruik en de implementatie van de pop.
Methode
In deze bachelorproef is een literatuurstudie uitgevoerd via de databanken Pubmed en zoekmachine Google. Steeds werd de sneeuwbalmethode toegepast. Verder werden boeken geleend uit de bibliotheek rond stimulerend materiaal. Het personeel en familieleden in verschillende woonzorgcentra werden bevraagd aan de hand van een semi-gestructureerd interview. Aan de hand van de verkregen informatie uit de literatuurstudie en de interviews werden praktische richtlijnen uitgewerkt.
Resultaten
Uit onderzoek kwam naar voren dat een pop ervoor zorgt dat bewoners een verhoogde communicatie vertonen en een gevoel van voldoening krijgen door te zorgen voor de pop. Ook de fundamentele behoefte aan liefde, gehechtheid en fysiek contact worden vervuld. De praktische uitwerking krijgt vorm in een richtlijnenbundel die zich richt tot personeelsleden van het woonzorgcentrum en dient als leidraad voor het gebruik van de pop. De informatiebrochure licht familieleden in over de toepasbaarheid van de pop. Beiden werden reeds ge´ntroduceerd in het woonzorgcentrum dat betrokken is bij het onderzoek.
Conclusie
Richtlijnen over hoe de pop gebruikt dient te worden en de implementatie hiervan zijn terug te vinden in de vorm van een richtlijnenbundel en een informatiebrochure. Het gebruik van de pop heeft het grootste effect wanneer deze actief door verschillende personen wordt aangeboden.
Trefwoorden
Matige tot ernstige dementie, pop, stimulerend materiaal, woonzorgcentrum, richtlijnen

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_Ergotherapie.pdf 931 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3957 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Demir, D., Schepers, K. (2017). Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fbfe440e75.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer