About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium

2015
Hellings, Christian
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
Deze bachelorproef gaat over de procedures die een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) moet volgen bij het controleren van de arbeidsveiligheid. De arbeidsveiligheid omvat de veiligheid van interacties tussen werknemer en de arbeidsmiddelen. Het controleren van de arbeidsveiligheid wordt uitgevoerd bij een productielijn van MAPO Belgium.
MAPO Belgium is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het industrieel behandelen van houtproducten. Hiervoor heeft het 2 productielijnen ter beschikking. De machines van productielijn 1 zijn grotendeels tweedehands aangekocht. Van deze machines is het technisch dossier, noodzakelijk bij inspecties, onvolledig. Om te controleren of deze machines voldoen aan de wetten omtrent veiligheid worden risicoanalyses uitgevoerd en een verslag voor indienststelling opgemaakt.
De onderzoeksvraag van deze bachelorproef is daarom: “Welke processen moet een preventieadviseur overlopen om een werkplaats te controleren op arbeidsveiligheid?”
Het hoofddoel is het analyseren van een aantal arbeidsmiddelen van een productielijn van MAPO Belgium volgens de structurele aanpak die het dynamisch risicobeheersingssysteem (DBRS) beschrijft.
Vooraleer er risicoanalyses worden uitgevoerd, wordt er onderzoek gedaan naar de procedures van het DBRS. Er wordt gekeken welke verplichtingen gevolgd moeten worden en welke analysemethode het gunstigste is voor het analyseren van de arbeidsmiddelen. Hierna worden de risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd met behulp van verschillende “ranking methoden”. Daarna worden preventiemaatregelen voorgesteld en gecentraliseerd in het globaal preventieplan.
Het resultaat is dat 27 van de 38 arbeidsmiddelen van productielijn 1 geanalyseerd zijn. Van de 27 arbeidsmiddelen, voldoet 1 gemodificeerd arbeidsmiddel niet aan de wetgeving. Voor de arbeidsmiddelen die een CE-markering hebben, moeten er geen indienststellingsverslag worden opgemaakt. De CE-gemarkeerde arbeidsmiddelen zijn reeds onderworpen aan strenge Europese richtlijnen. De overige arbeidsmiddelen die de CE-markering niet hebben, voldoen aan de wetten omtrent veiligheid. De risico’s van deze arbeidsmiddelen zijn geïnventariseerd, geëvalueerd en gecentraliseerd in het globaal preventieplan.The subject of this thesis is about the procedures that an internal service for prevention and protection at work should follow when checking the work safety. The safety at work includes the safety of interactions between employees and the technical equipment. This subject is carried out at a production line of MAPO Belgium.
MAPO Belgium is a company that is specialized in the treatment of industrial wood products. To do this, the company has two production lines available. Most of the machines of production line 1 are bought second-hand. The technical files necessary for inspections of these machines are incomplete. To check if these machines satisfy the law concerning safety and welfare, risk assessments are carried out and a report for commissioning is prepared.
The research question of this thesis is: “What processes should an internal service for prevention and protection at work follow, to verify a workplace on safety?”
The main objective is to analyse some machines of a production line of MAPO Belgium according to the structural approach that the dynamic risk management system describes.
Before analysing a risk, research has to be conducted into the procedures the dynamic risk management system describes. The assessment considers which requirements to be followed and which analysis method is the best to use. After this, the risk will be inventoried and evaluated using several “ranking methods”. Then the prevention measures will be proposed and centralized in the global prevention plan.
The result are that 27 of the 38 machines of production-line 1 are analysed. One machine of the 27 analysed machines does not comply with the legislation on occupational safety. The machines which have the CE-label are already subject to strict European guidelines. The other machines comply with the legislation and may be used in service. The risks of these machines are identified, evaluated and centralized in the global prevention plan. 

Full text:
File Size Type Checksum  
11304698_15.pdf 8 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5098 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hellings, C. (2015). Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3279304a3b5d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer