About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg

2015
Agten, Sofie
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Bij het samenleven op een internaat komt heel wat kijken. Daarom werd er in dit eindwerk enerzijds een onderzoek gevoerd naar de morele competenties van jongeren binnen een internaat en anderzijds een onderzoek naar het morele klimaat van het internaat zelf. Het eindwerk is opgebouwd uit vier delen en het wordt omkaderd door een algemene inleiding en een algemeen besluit. Via de inhoudsopgave kan u gemakkelijk naar specifieke informatie zoeken met tevens de paginanummers erbij. Achteraan het eindwerk bevindt zich de bibliografie van gebruikte bronnen en de bijlagen.
Alvorens aan het onderzoek te beginnen, werd er in deel 1 eerst een beeld geschetst van het Vrij Internaat Midden-Limburg. Binnen de Genkse multiculturele context ligt het Vrij internaat Midden-Limburg op het scholencomplex van vzw KASOG. Hierdoor kent het internaat een grote diversiteit aan leerlingen. De missie van het internaat bestaat eruit dat het wordt geacht om de leerlingen klaar te stomen tot bekwame, zelfredzame jongvolwassenen die klaar zijn om de wereld aan te kunnen en die zich perfect kunnen integreren in de normen, waarden en verwachtingen van de hedendaagse maatschappij. Er wordt vanuit het internaat nauw samengewerkt met andere instanties, de ouders en de leerkrachten van de leerlingen. Door dagelijks te streven naar een positief groepsklimaat tracht men een omgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en rustig naar volwassenheid kan groeien.
In deel 2 wordt vervolgens het theoretisch kader rond het onderzoek uitgewerkt. Er werd op basis van een literatuurstudie gekeken naar wat moraliteit nu precies is, wat zijn waarden en normen en hoe geeft men er betekenis aan. Mensen ontwikkelen dagelijks. Zeker in de adolescentiefase kent de ontwikkeling van het individu een grote vooruitgang. De adolescentiefase wordt daarom ook één van de belangrijkste periodes in de ontwikkeling van de mens genoemd. Een groot deel van de leerlingen van het internaat bevindt zich ook in de adolescentie fase. Op gebied van morele ontwikkeling gaat men binnen deze fase opzoek naar de waarden en normen waar men zelf belang aan hecht. Welke waarden en normen vinden zij als individu belangrijk en hoe geven ze er betekenis aan.
Ook werden in de theorie de uitgangspunten van een positief pedagogisch klimaat uitvoerig besproken. De belangrijkste uitgangspunten voor een positief moreel klimaat zijn: informatie geven en uitleggen, structuur en grenzen, autonomie en ruimte, emotionele steun en een positief groepsklimaat. Verder is het binnen de morele opvoeding belangrijk dat er een goede voorbeeldfunctie gegeven wordt. Bij opgroeiende jongeren is het ook belangrijk om stelselmatig tot een meer symmetrische relatie te komen.
Na de bespreking van het internaat en de theoretische achtergrond van het onderzoek, wordt er in deel 3 gekeken naar het onderzoek zelf. Binnen het onderzoek wordt er enerzijds gekeken naar de morele competenties van de jongeren. Deze werden gemeten aan de hand van ‘The Moral Judgment Test’. In de test worden de proefpersonen geconfronteerd met twee morele dilemma’s en een aantal pro- en contra-argumenten. De resultaten leverden een positief eindresultaat op. Met een gemiddelde van 15,60% scoorden de leerlingen gemakkelijk een mediumscore.
Vervolgens werd er gekeken naar het morele klimaat van het internaat. Er werd een vergelijking gemaakt met het theoretisch kader hierrond.
Uit dit onderzoek kon er ook een positief resultaat vastgesteld worden. Het pedagogisch klimaat van het internaat is een positief moreel klimaat. Via de dagindeling en tal van regels en afspraken kennen de leerlingen een duidelijke structuur. Toch is er voldoende ruimte voor autonomie en persoonlijke ontwikkeling. De leerlingen worden zowel in groep als individueel begeleid en er is altijd iemand aanwezig voor de nodige emotionele steun. Via de visie van het internaat komen de waarden en normen waar ze belang aan hechten naar boven. Deze waarden en normen eerbiedigen de eigenheid van elk individu en respect voor elkaar staat dan ook bovenaan de lijst.
Hoewel het internaat zeker tegemoet komt aan de kenmerken van een positief moreel klimaat, geeft het toch zelf aan te streven naar verbetering. Mogelijke punten voor verbetering werden dan ook besproken binnen de aanbevelingen. Zo kan er gesteld worden dat het in theorie allemaal goed zit, maar dat in praktijk niet alles volgens de theorie loopt. Er worden regelmatig uitzonderingen gemaakt op regels en ook sancties worden niet altijd op dezelfde manier toegepast. Verder bestaat er een generatiekloof tussen de opvoeders die momenteel op sommige gebieden nog voor een verschillende aanpak in opvoeding zorgt. Verandering is echter een langzaam en gedetailleerd proces, zeker in groepsverband.
Tot slot werd er nog een kritische terugblik geworpen op het verworven onderzoek. Er werd met een kritische blik gekeken naar de problematiek, de actuele tendensen, de doelgroep, het pedagogisch klimaat en het onderzoek zelf. En er werd afgerond met een persoonlijke mening op het onderzoek en het individueel traject.

Full text:
File Size Type Checksum  
11305416_15.pdf 635 KB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
11305416_15.B1.pdf 1 MB PDF MD5 Open file
11305416_15.B4.pdf 95 KB PDF MD5 Open file
11305416_15.B2.pdf 255 KB PDF MD5 Open file
11305416_15.B3.pdf 91 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5482 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Agten, S. (2015). Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327b59783f46.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer