About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?

2015
Bloch, Ewa
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Wij leven in een migratiemaatschappij: ongeveer twee miljoen mensen in België op de elf miljoen inwoners hebben een migratieachtergrond (één op vijf). Diversiteit is in onze samenleving een norm geworden en verdient extra aandacht binnen het migratiebeleid.
Ik heb stage gelopen bij Inburgering Limburg in Sint-Truiden. Deze organisatie zet zich in voor de participatie en integratie van allochtonen, migranten en asielzoekers. De doelgroep van Inburgering Limburg wordt sinds het inburgeringsdecreet van 2007 ‘inburgeraars’ genoemd.
Dit onderzoek gaat over Poolse vrouwen in Zuid-Limburg. Mijn Poolse roots en het door mij afgelegde inburgeringstraject hebben wellicht een grote rol gespeeld bij de keuze van het onderzoeksonderwerp. Ik stelde vast dat mijn Poolse afkomst en het gemis van een gezin een cruciale rol hebben gespeeld in het leggen van sociale contacten en dat ik mij vaak eenzaam heb gevoeld ondanks de aanwezigheid van mensen om mij heen.
Migratie is een ingrijpende gebeurtenis. Bijna alles in het leven van een migrant verandert: de familiale en sociale banden, de leefgewoonten, de taal en de cultuur, de sociale en economische positie in de samenleving. Men ondergaat als het ware een culturele ontworteling.
In dit eindwerk wil ik graag onderzoeken hoe andere Poolse vrouwen hun etniciteit en socio-economische status ervaren hebben in het uitbouwen van sociale netwerken. Ik wil nagaan of er een verband is tussen de socio-culturele context van Poolse vrouwen in Zuid-Limburg en eenzaamheid?
Het sociaal-cultureel bewustzijn is het besef van de manier waarop ‘het denken, handelen en zijn’ van mensen beïnvloed wordt door factoren als sociale klasse, culturele achtergrond, etniciteit en taal. Cultuur is een verschijnsel dat wordt gedeeld door mensen binnen eenzelfde sociale context. Je hebt het nodig om te kunnen functioneren. Wanneer men emigreert, verliest men dit houvast en bevindt men zich op onbekend terrein. Dit kan leiden tot het ervaren van eenzaamheidsgevoelens. Uit de literatuurstudie rond eenzaamheid blijkt dat allochtonen, vooral vrouwen en ouderen, een risicogroep vormen. Dit kan verklaard worden door hun etnische achtergrond: taalproblemen, gebrek aan kennis van heersende normen en waarden, geen duidelijke identiteit. Anderzijds kan ook de lage sociaal-economische status van allochtonen hier een rol spelen.
In mijn onderzoek tracht ik de oorzaken van eenzaamheid bij Poolse vrouwen te achterhalen d.m.v. volgende determinanten:
- Leeftijd
- Partnerstatus
- Het hebben van kinderen en hun leeftijd
- Opleidingsniveau en beroepsstatus
- Migratiemotieven
- Kennis van het Nederlands en/of andere talen
- Waarden en normen binnen de doelgroep
- Samenstelling van het netwerk
- Ervaringen met de overheidsdiensten
- Vrije tijdsbesteding
Ik wil nagaan in welke mate deze factoren eenzaamheidsgevoelens bij de steekproef kunnen veroorzaken en wat de mogelijke aanbevelingen zijn.
Omdat ‘eenzaamheid’ een subjectieve ervaring is van het gemis van kwaliteitsvolle relaties, heb ik gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Het subject en zijn ervaring staan
centraal. Het onderzoek is verkennend en exploratief van aard. Door middel van open vragen wordt er gepolst naar de omvang, de samenstelling van de sociale netwerken bij de respondenten, alsook in welke mate deze beïnvloed worden door hun socio-culturele achtergrond.
Ik heb gekozen voor een semi-gestructureerd interview: een aantal vragen staan vast, maar dit belemmert mij niet om door te vragen.
In dit onderzoek bestaat de doelgroep uit allochtone Poolse vrouwen, zowel met als zonder kinderen die in Zuid-Limburg wonen.
De vier selectiecriteria, waarmee ik rekening heb gehouden, waren:
- De vrouw
- De Poolse afkomst: hiermee bedoel ik mensen die geboren en opgegroeid zijn in Polen en hun woonplaats in Zuid-Limburg hebben, met name in Sint-Truiden en omstreken
- Een langdurig verblijf in België: minstens vijf maanden en langer
Uit de bekomen resultaten kan er geconcludeerd worden dat er wel een verband bestaat tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij allochtone Poolse vrouwen.
Vooral het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal bemoeilijkt het leggen van sociale contacten. De taalbarrière belemmert ook de toetreding tot de arbeidsmarkt, terwijl het werk een buffer zou moeten zijn tegen sociaal isolement. Vrouwen zonder werk voelen zich eenzamer dan werkende vrouwen. Wanneer zij naar België gekomen zijn als arbeidsmigranten ervaren zij minder eenzaamheidsgevoelens dan volgmigranten die hun partner gevolgd zijn.
Hoger opgeleide respondenten slagen gemakkelijker in het leggen van sociale netwerken dan laaggeschoolden. De laatsten hechten meer belang aan het geloof en gaan vaker naar de Poolse kerk die een sociale functie vervult.
Vrouwen die een partner hebben ervaren minder eenzaamheid dan vrouwen zonder. Het hebben van schoolgaande kinderen en de traditionele rol van de vrouw bemoeilijken evenzeer de uitbouw van sociale relaties.
De respondenten zijn zeer tevreden over de werking van Inburgering Limburg, maar werden minder goed geholpen door de gemeenten en de VDAB omdat zij geen gebruik maken van sociale tolken en weigeren een andere taal dan het Nederlands te spreken.

Full text:
File Size Type Checksum  
11305413_14.pdf.pdf 932 KB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
11305413_14.B2.pdf.pdf 97 KB PDF MD5 Open file
11305413_14.B1.pdf.pdf 138 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5288 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bloch, E. (2015). Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg? . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327b51cc3f38.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer