About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure

2015
van Stee, Stijn
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
De keuze van mijn onderwerp omtrent het eindwerk werd grotendeels aangereikt door mijn stageplaats, sociaal verhuurkantoor Houtvast. Na enkele weken bleek het duidelijk dat er een aantal pijnpunten waren in de communicatie met de sociale huurders. In samenspraak met de huurbegeleiders, en de coördinator, werd de beslissing genomen om een brochure te ontwikkelen. Indien mogelijk zelfs meerdere brochures. De bedoeling hiervan was zorgen voor meer duidelijke, heldere communicatie met de huurders. Dit zou dan weer de samenwerking ten goede komen. Idealiter zou dit als gevolg ook ontlastend werken naar het personeel van SVK Houtvast toe.
Eens deze beslissing was gevallen kon ik nadenken over de ontwikkeling van mijn brochure. Om te zorgen voor een juiste aanpak wilde ik de doelgroep doorgronden, op deze manier wilde ik tot een vorm van profiel van de sociale huurder komen. Door de nodige vergelijkingen te maken met andere huishoudtypes zoals private huurders en (afbetalende) eigenaars kwam ik tot de conclusie dat de sociale huurder over het algemeen op zwakke socio-economische benen staat.
Ik zag de opportuniteit om een link te leggen met kenmerken van maatschappelijke kwetsbaarheid. Het is zo dat vele sociale huurders kampen met maatschappelijke kwetsbaarheid door een opeenstapeling van factoren. Bijvoorbeeld lage opleiding, kwetsbare gezinsvormen, lager inkomen, enzoverder.
Hierbij wilde ik het belang van het SVK binnen dit proces aankaarten. Huurbegeleiders staan vooral in voor huisvesting, op huisbezoeken is er veel aandacht voor het onderhoud van de woning, en de huurbetalingen. Toch stopt de hulpverlening niet daar. Voor huurders zijn de huurbegeleiders regelmatig de enige hulpverleners aan wie ze verbonden zijn. Er is dus aandacht voor meerdere levensdomeinen, niet enkel huisvesting. Indien de huurbegeleider weet dat de mogelijkheden vanuit SVK Houtvast ontoereikend zijn kan er contact gelegd worden met organisaties die over andere expertises en mogelijkheden beschikken. De signalisatiefunctie is dus zeer belangrijk, alsook een goede kennis van de sociale kaart. Op deze manier kan er preventiever worden opgetreden.

Nu ik het profiel uitvoerig in beeld had gebracht wilde ik zorgen voor een aangepaste brochure. Om tot nuttige brochures en een gebruiksvriendelijke folder te komen moest ik rekening houden met talloze aspecten in het ontwikkelproces. Na veel onderzoek omtrent het uiterlijk, en de inhoud, kon ik aan de effectieve ontwikkeling beginnen.
Door input te vergaren van meerdere bronnen, medewerkers van SVK Houtvast en de sociale huurders, kwamen overeenkomsten in gegeven opmerkingen en frustraties naar voor. Mijn brochures betroffen de onderwerpen ‘het huurcontract’ en ‘zuinig wonen’. De folder verduidelijkte het proces van de ‘plaatsbeschrijving’. Ik zag voldoende ruimte om twee brochures te ontwikkelen en een folder.
De keuze om ook een folder te ontwikkelen had drie redenen. Ten eerste voorzag ik voldoende tijd om dit te doen. Ten tweede merkte ik dat veel mensen, waaronder ook hulpverleners, het verschil niet kenden tussen een brochure en een folder. Tenslotte was er veel onduidelijkheid over de inhoud en het proces van een plaatsbeschrijving, met wederzijdse frustraties tot gevolg. Gezien het onderwerp zeer afgebakend was, leende de eerder beperkte oppervlakte van een folder zich hiertoe.
Na veel schrijven, herschrijven en ontwerpen had ik een tastbaar resultaat. De brochures en folder zijn rechtstreeks gericht naar de huurders toe. De brochure ‘huurcontract’ zal worden meegegeven aan nieuwe huurders na het ondertekenen van het huurcontract. Het moet een goede communicatie ondersteunen en leiden tot een beter begrip van het huurcontract. Ook de folder omtrent plaatsbeschrijvingen wordt dan meegegeven. Bij een verhuizing hoort steeds een plaatsbeschrijving, toch is dit een vaag gegeven voor velen.
Zoals eerder vermeld zou dit ook ontlastend kunnen werken voor de medewerkers van SVK Houtvast. Enerzijds moet er minder vaak contact worden gelegd met het SVK, anderzijds zal er ook minder vaak curatief moeten worden opgetreden door het SVK.
Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het maken van brochures en folders een uitstekende bijdrage kunnen leveren in de samenwerkingsrelatie tussen SVK Houtvast en haar huurders. Communicatie loopt echter op meerdere niveaus, dus ik denk dat er nog mogelijkheden zijn die kunnen bijdragen aan de samenwerkingsrelatie. Indien mogelijk zouden er nog brochures kunnen worden ontwikkeld. Het aantal simultaan te gebruiken telefoonlijnen verhogen zou het SVK toegankelijker maken voor de huurders, deze is voorlopig beperkt tot twee. Een toevoeging aan het personeel zou de workload terugschroeven en kunnen leiden tot minder miscommunicaties.
Sommige van bovenvermelde zaken heeft SVK Houtvast niet in eigen handen. Een tendens die ik ook herkende op mijn vorige stageplaats, VZW Alternatief, zijn de veranderende doelstellingen bij organisaties. Het lijkt mij dat organisaties zich steeds meer moeten ‘bewijzen’. Het sociale aspect van een organisatie verliest terrein aan aspecten als effectiviteit, quota, en efficiëntie. Hier moet natuurlijk ook aandacht voor zijn, maar het blijft een moeilijke evenwichtsoefening.
Afsluiten doe ik met een belangrijke kanttekening waar ik niet op had voorzien, dit was de invloed van communicatie met andere actoren op de communicatie met de eigen huurders. De afstemming tussen het SVK en andere diensten verloopt vaak goed, maar is soms ook ontoereikend of niet beschikbaar. Hierdoor is SVK Houtvast regelmatig de enige dienstverlener die verbonden is aan de huurder. Toch zijn er huurders met problematieken waar SVK Houtvast noch de tijd, noch de middelen heeft om deze op te vangen. Spijtig genoeg kan dit leiden tot een verergering in de leefsituatie van de huurder, in het ergste geval met een uithuiszetting als uiteindelijk gevolg. Dit is voor de medewerkers van SVK Houtvast er extra motivatie om niet enkel te doen wat moet, maar ook wat kan.

Full text:
File Size Type Checksum  
11306232_2014-2015.pdf 671 KB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
Bijlage 2, Brochure 'zuinig wonen'.pdf 787 KB PDF MD5 Open file
Bijlage 4, nota co�rdinator.pdf 738 KB PDF MD5 Open file
Bijlage 3, Folder 'De plaatsbeschrijving'.pdf 551 KB PDF MD5 Open file
Bijlage 1, Brochure 'Je huurcontract'.pdf 616 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5564 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

van Stee, S. (2015). Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327d30244248.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer