About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten

2014
Berben, Melissa
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
TREFWOORDEN : Socio-culturele en/of sportieve participatie, OCMW

Zoals de titel het al aangeeft, zal dit eindwerk gaan over de socio-culturele en/of sportieve activiteiten van kinderen die opgroeien in kansarmoede.
Binnen dit eindwerk zal er onderzocht worden of kinderen die opgroeien in kansarmoede deelnemen aan een van deze activiteiten en hoe het OCMW Dilsen-Stokkem deze participatie kan bevorderen voor deze kinderen.

Kinderarmoede is in deze tijd een zeer actueel thema en verdient dan ook de nodige aandacht. Kinderarmoede dient vanuit verschillende dimensies bestreden te worden, dus ook vanuit de dimensie het socio-culturele en/of sportieve leven. Vandaar de keuze voor dit onderwerp.
Want niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen verandert de zaak. Ik vind het belangrijk dat ieder kind in de mogelijkheid is om deel te nemen aan het socio-culturele en/of sportieve leven, ongeacht zijn sociale of financiële situatie.

Het OCMW Dilsen-Stokkem heeft al een uitgebreid aanbod omtrent de socio-culturele en sportieve deelname van cliënten. Zo heeft het zoals elk OCMW het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Ook heeft het OCMW een aantal samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Om dit eindwerk tot een goed einde te brengen ben ik vetrokken van de vraag: “Hoe kan het OCMW Dilsen-Stokkem de socio-culturele en sportieve participatie van kinderen uit gezinnen met als basisinkomen het leefloon of het equivalent leefloon bevorderen?”

Dit eindwerk is opgebouwd uit 4 delen. In deel I zal ik een situering van de stageplaats geven, het hele eindwerk is namelijk gebaseerd op het OCMW Dilsen-Stokkem en speelt dus een zeer belangrijke rol. Eerst zal ik het wetgevend kader van de OCMW’s bespreken, verder zal ik de missie, de visie, de belangrijkste taken van een OCMW, de werkingsprincipes en de doelgroep bespreken.
Deel II bevat het theoretische gedeelte van dit eindwerk. Hier zal ik een ruimer beeld geven van de doelgroep die benaderd wordt, een uiteenzetting geven over kinderarmoede, het begrip socio-culturele participatie uitleggen, ook het belang van deze participatie zal aan bod komen. Alsook zullen de verschillende beleidsinitiatieven en de financiering uitgelegd worden.

Deel III is het praktische gedeelte van dit eindwerk. Binnen het praktisch onderzoek heb ik gezocht naar een antwoord op de onderzoeksvraag.
Binnen deel III wordt de prioritaire beleidsdoelstelling uitgelegd van het OCMW Dilsen-Stokkem, de gekozen doelgroep en methodiek zal uitgelegd worden. Ook de resultaten van het onderzoek komen aan bod, er worden besluiten gemaakt en aanbevelingen gegeven om de socio-culturele en sportieve participatie van kinderen die opgroeien in kansarmoede te bevorderen.

Deel IV houdt mijn kritische kijk in, binnen deel IV ga ik kijken naar de sociale dienst van het OCMW Dilsen-Stokkem, naar de keuze voor het onderwerp en mijn eigen verwerkingsproces gedurende de stage en het eindwerk. Ook zal ik kort de actuele tendensen bespreken.

Full text:
File Size Type Checksum  
11301906_14.docx 1 MB DOC MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
11301906_14.B2.docx 19 KB DOC MD5 Open file
11301906_14.B1.docx 18 KB DOC MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5021 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Berben, M. (2014). Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd30a32506af.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer