About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?

2014
Colson, Deborah
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
TREFWOORD : Reling

Ik heb stage gelopen bij het DAGG Sint-Truiden. DAGG staat voor Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. In Sint-Truiden zijn er heel wat diensten gelegen die instaan voor de geestelijke gezondheidszorg. Tussen de diverse geestelijke gezondheidszorgdiensten is er een samenwerkingsverband ontstaan.
Het samenwerkingsverband verliep niet altijd optimaal. De oorzaak hiervan was een gebrek aan kennis bij de diensten over elkaars werking. Doordat de diensten niet op regelmatige basis met elkaar aan tafel zaten, liep de doorstroom van cliënten niet zo efficiënt. Cliënten werden van het kastje naar de muur gestuurd, waardoor sommige cliënten door de mazen van het net vielen. Dit zorgde voor een deuk in het vertrouwen en de motivatie van sommige cliënten. Een aantal cliënten bleven hierdoor zelfs zonder hulp zitten.
Dit moest veranderen. Het realiseren van een zorgnetwerk werd een prioriteit om ervoor te zorgen dat de cliënten een zorgtraject op maat zouden krijgen. Dit betekent dat alle zorgbieders moeten samenwerken om meerdere zorgcircuits te realiseren. Een zorgcircuit is dan een geheel van het aanbod aan zorg dat wordt afgestemd op de behoeften en de noden van cliënten.
Het idee van het creëren van een zorgcircuit bestaat nog niet heel lang binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Vroeger werd er veel meer aanbodsgericht gewerkt in plaats van vraaggericht. Er werd dan ook veel meer geïnvesteerd in de residentiële zorg dan in de ambulante zorg voor psychiatrische patiënten.
Residentiële psychiatrische zorg zorgt voor opnames van de cliënten in psychiatrische ziekenhuizen en centrums. In specifieke omstandigheden is een opname zeker nodig indien er geen andere mogelijkheid meer is voor de cliënt. Maar een opname kan echter ook traumatische gevolgen hebben voor cliënten. Bij een opname worden cliënten uit de maatschappij getrokken. Het is moeilijk voor deze mensen om na opname hun weg terug te vinden in de maatschappij. Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis en/of psychiatrisch centrum heeft een negatieve connotatie in de huidige
maatschappij. Cliënten die worden opgenomen worden vaak gestigmatiseerd. Deze stereotypering is moeilijk te doorbreken.
Zo ontstond de nood aan minder ingrijpende psychiatrische zorgvormen. Er was vraag naar een zorg die dichter bij de mensen stond. Daarbij kwam het aspect van vermaatschappelijking van de zorg naar boven. Het is hierbij belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de cliënt en zijn sociale omgeving (het cliëntsysteem).
De ambulante zorg werd verder uitgebouwd. Er kwamen vernieuwende ideeën die ervoor zorgen dat cliënten discreter hulp kunnen krijgen.
Voorgaande aspecten zouden gerealiseerd moeten worden door de opkomst van artikel 107 en de uitbouw van de projecten Reling en Noolim.
Artikel 107 bouwt verder op artikel 11 dat instaat voor het creëren van de zorgnetwerken en zorgcircuits. Artikel 107 stimuleert de uitbouw van alternatieve zorgvormen en vertrekt vanuit de optiek om cliënten/patiënten zoveel mogelijk in hun thuisomgeving te laten functioneren. Hierdoor kunnen zij hun sociale contacten behouden en heeft men geen problemen om opnieuw te moeten integreren in de maatschappij.
Artikel 107 wil een discretere en laagdrempeligere hulp verwezenlijken waardoor cliënten sneller hulp durven te zoeken. Hierdoor worden hun moeilijkheden sneller aangepakt. Om dit te realiseren stelt artikel 107 een systematische afbouw van de residentiële zorg voor en een systematische uitbouw van het alternatieve zorgaanbod.
Uit artikel 107 zijn er een aantal projecten gegroeid. Deze projecten zijn “Noolim” en “Reling”. Noolim staat voor “netwerk GGZ Oost-Limburg”. Reling staat voor “regionaal Limburgs initiatief GGZ”. Binnen mijn eindwerk ga ik het hebben over Reling omdat mijn stageplaats binnen de regio van Reling gelegen is.
Reling wil vijf kernfuncties vervullen. Er zijn heel wat diensten die zorgen voor de invulling van deze vijf functies. Binnen mijn eindwerk heb ik ervoor gekozen om per functie, één organisatie of werking verder uit te klaren. Hieronder staat een opsomming van de functies en de organisaties waar ik heb voor gekozen.
- Functie 1: activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (opdracht van de CGG’s)
 Functie 1 is opgedeeld in twee delen. Functie 1A staat in voor de preventie en promotie van de GGZ. Functie 1B staat in voor de vroegdetectie, screening en diagnosestelling.
- Functie 1A: Ik heb gekozen voor het suïcidepreventieproject. Dit project staat in voor de coaching van andere organisaties in het uitbouwen van een goed suïcidepreventiebeleid.
- Functie 1B: Er zijn verschillende luiken binnen functie 1B. Ik werk de tafel van indicatiestelling verder uit. De tafel van indicatiestelling is een overleg waarbij alle GGZ-partners uit de regio van Reling bij elkaar komen en een oplossing zoeken voor een complexe cliëntsituatie.
- Functie 2: ambulante intensieve behandelingsteams voor zowel acute als chronische, psychische problemen.
 Functie 2 is ook opgedeeld in twee delen. Functie 2A wordt ingevuld door de 2A teams die instaan voor de zorg van personen met een psychiatrisch probleem die in een crisis verkeren. Functie 2B wordt verzorgd door de 2B teams. Dit team staat in voor de zorg van chronische psychiatrische patiënten. Deze mobiele 2A en 2B teams bieden deze hulp aan huis. Binnen mijn eindwerk bevraag ik beide mobiele teams over hun werking.
- Functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie.
 Het Buddyproject helpt mee aan het uitbouwen van functie 3. Dit project wordt onder andere ingevuld door een medewerker van het DAGG. Om deze reden heb ik ervoor gekozen de Buddywerking uit te werken. Deze werking staat in voor het leren aangaan en opbouwen van sociale contacten. Vrijwilligers (buddy's) en deelnemers ondernemen samen activiteiten om hieraan te werken.
- Functie 4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is.
 Het DAGG heeft een goede samenwerkingsband met het PZ Asster. Asster heeft bedden afgebouwd, waarvan de middelen geïnvesteerd zijn in Reling. Asster blijft echter een belangrijke taak invullen van functie 4. Zij gaan zorgen voor een al dan niet kortdurende opname wanneer dit noodzakelijk is.
- Functie 5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het vervangend thuismilieu hiertoe niet instaat is (wijziging regelgeving PVT en Beschut wonen).
 Doorheen de jaren zijn er heel wat specifieke woonvormen voor psychiatrische patiënten uitgebouwd. Vzw “Bewust” is een dienst die zo een woonvorm aanbiedt. Zij willen ervoor zorgen dat deze personen "zelfstandig" kunnen wonen, maar met begeleiding indien dit noodzakelijk is.
Het project Reling bestaat nog niet lang. Om deze reden is het idee ontstaan om te onderzoeken hoe het project loopt. Ik ga in mijn eindwerk uitspraken doen over zowel de positieve punten als de werkpunten van het project en de organisaties die de functie invullen. Daarbij heb ik geprobeerd een kritische mening te vormen waarbij ik heb nagedacht over aanbevelingen.
Ik ga meer vertellen over de doelstellingen, doelgroep, het maatschappelijk werk, alsook de instroom, doorstroom en uitstroom van de cliënten.
Hierbij wordt de samenhang tussen de verschillende functies duidelijk. Het is belangrijk dat men de functies niet afzonderlijk van elkaar ziet, maar als een geheel van partners die ervoor willen zorgen dat de cliënten een aangepaste hulp krijgen.
Aangezien ik de opleiding tot maatschappelijk assistent wil volbrengen, vind ik het belangrijk dat ik de rol van het maatschappelijk werk binnen dit project zal analyseren. Wanneer men aan psychiatrie denkt, koppelt men daar niet meteen maatschappelijk werk aan. Nochtans valt het maatschappelijk werk niet weg te denken binnen de psychiatrie. De meeste cliënten die te maken krijgen met psychiatrie, hebben ook een uitval op verschillende andere levensdomeinen. Het zijn
maatschappelijke en psychische problemen die een invloed op mekaar hebben. Dit is een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Om deze reden wordt er vaak gewerkt in een multidisciplinair team. Zo kan men vanuit deze verschillende disciplines een complexe situatie oplossen.
Het maatschappelijk werk heeft dus wel degelijk een meerwaarde binnen de psychiatrie. Zij gaan de ‘persoon’ achter de cliënt en zijn situatie bekijken. Ze brengen de noden in kaart en kunnen aan de mauw van de andere hulpverleners trekken wanneer er niet genoeg rekening met de cliënt en zijn situatie wordt gehouden. Daarbij hebben ze een brede kennis van de sociale kaart en kunnen ze de cliënten gericht doorverwijzen.
Dit zijn een aantal taken dat het maatschappelijk werk op zich neemt. Nochtans zijn dit er nog veel meer. In mijn eindwerk heb ik een groot deel besteed aan het uitklaren van het maatschappelijk werk binnen de organisaties en functies. Daarbij zal ik de meerwaarde en de belemmeringen van het maatschappelijk werk beschrijven.
Ik ben van mening dat de ideeën van het project grotendeels gerealiseerd zijn, mits een aantal werkpunten waar men kan bijschaven. Eén van de grootste werkpunten dat telkens terugkomt zijn de wachtlijsten. Wachtlijsten kunnen enkel worden weggewerkt door meer middelen hiervoor te voorzien.
Voorgaande aspecten zal u terug vinden in mijn eindwerk. Ik wens u alvast veel leesplezier over dit boeiend onderwerp.

Full text:
File Size Type Checksum  
eindwerk.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
Vragenlijst.pdf 713 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4903 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Colson, D. (2014). Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd31d46607fa.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer