About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Horen, zien en detecteren van delier binnen de dienst Geriatrie van het Sint -Trudo Ziekenhuis en het belang van educatie en informatie bij zorgverleners en zorgvragers

2016
Vansimpsen, Erna
Coart, Chris
Kempeneers, Chantal
Bielen, Elke
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
In de komende decennia zal het aantal geriatrische patiŽnten sterk toenemen. Delier, dat gedefinieerd wordt als alle acute mentale stoornissen, met een organische oorzaak, in combinatie met desoriŽntatie en cognitieve beperkingen, is een veel voorkomende complicatie bij gehospitaliseerde patiŽnten. Met een prevalentie die kan oplopen tot 65% bij de oudere patiŽntenpopulatie, is delier een probleem dat onze aandacht vereist.
Uit literatuurstudie blijkt dat specifieke, leeftijdsgerichte benadering, het behandelingsresultaat positief beÔnvloedt. Daarnaast blijkt dat educatie van het interdisciplinair team en eenduidige informatie naar patiŽnt en mantelzorger toe een onmisbare schakel vormen.
Reeds bij opname moet het interdisciplinair team aandacht besteden aan een mentale stoornis, zoals delier. Kennis over de medische voorgeschiedenis van de patiŽnt is hierbij een bepalende factor. De mantelzorgers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zij kunnen vaak belangrijke, noodzakelijke informatie over de patiŽnt leveren. Een patiŽnt die voorheen al een delier doormaakte heeft immers een grotere kans om opnieuw een delier door te maken.
Naast het leveren van informatie, is het belangrijk dat de patiŽnt en zijn mantelzorger de nodige informatie omtrent delier ontvangen. Uit de bevraging blijkt dat mantelzorgers weinig informatie verkrijgen van de zorgverleners betreffende delier. Wanneer ze alsnog informatie verkregen, dan was de informatie onvoldoende of laattijdig verschaft. Om tot een transparante, uniforme werkwijze en informatieverstrekking te komen, dwong een opleiding omtrent delier zich af. Informatie overdracht is uiteraard meer dan een instrumenteel gebeuren. Wanneer de mantelzorger degelijke informatie krijgt op het juiste moment zal dit het welzijn van de mantelzorger ook potentieel verhogen omdat er duidelijkheid geschept wordt in de verwarring die de mantelzorger waarschijnlijk zelf ervaart.
De educatie van het interdisciplinair team spitste zich toe op drie gebieden: preventieve maatregelen, herkennen van risicofactoren en symptomen en situaties die nodig geŽvalueerd moeten worden.
Enerzijds blijkt uit de resultaten van de nul- en nameting dat het educeren van het interdisciplinair team, een positieve invloed had op de algemene kennis omtrent delier en de detectie ervan. De resultaten waren beter maar nog niet optimaal. Zo blijft toch een bepaald percentage "onder" gediagnosticeerd en dus onder behandeld. De oorzaak van deze "onder" detectie is te verklaren uit volgende feiten: delier is een plots optredend fenomeen, waarbij de symptomen en het verloop zeer uiteenlopend kunnen zijn. Dit maakt dat het detecteren van een delier niet evident is.
Anderzijds kunnen we afleiden uit beide reflectiegesprekken dat er een lichte vooruitgang is rond de informatieoverdracht vanuit het team naar de mantelzorger. Echte vooruitgang zal pas mogelijk zijn wanneer dit project zal verdergezet worden in al zijn facetten.
Daarnaast maakt het niet routinematig screenen, aan de hand van de CAM-schaal, dat de kennis van de opleiding, niet systematisch of adequaat wordt getoetst en opgevolgd. Zowel educatie, als het routinematig gebruik van een gevalideerd screeningsmiddel zijn van essentieel belang. Het zijn twee sleutelelementen die apart niet tot hun recht zouden komen.
Tijdens deze bachelorproef hebben we delier op microniveau bestudeerd en geŽvalueerd. Hierbij kunnen we niet ontkennen, dat delier zowel op micro-, als macroniveau de nodige aandacht vereist. Enerzijds moet het interdisciplinair team gaan beseffen dat zij een belangrijke rol spelen in het voorkomen en vroegtijdig detecteren van een delier. Anderzijds kan een efficiŽnte, uniforme werking enkel bekomen worden, wanneer er een duidelijk gestandaardiseerd beleid wordt uitgewerkt.
Indien men delier op een adequate manier wil benaderen bij de geriatrische patiŽnt, dan moet in de eerste plaats de patiŽnt centraal staan in het interdisciplinair zorgplan. Uiteraard moet men zich ook richten tot de mantelzorger. Enerzijds moet de zorgverlener informatie verkrijgen van de mantelzorger, anderzijds moet de zorgverlener informatie verschaffen aan de mantelzorger.Reeds bij opname moeten de medewerkers van het team aandacht besteden aan mentale stoornissen , zoals delier.
Tijdens het afnemen van de anamnese dient er gekeken worden of er al een voorgeschiedenis was van delier. Een patiŽnt die voorheen al een delier doormaakte heeft immers een grotere kans om opnieuw een delier door te maken. Ook de mantelzorger kan bij opname al belangrijke informatie geven. Uit de resultaten van de bevragingen bij patiŽnten bleek dat het niet evident was de patiŽnt zelf te bevragen. Ofwel was de patiŽnt delirant ofwel herinnerde hij zich niets meer over de delirante periode die hij had doorgemaakt. Uit resultaat van deze bevragingen blijkt ook dat mantelzorgers weinig informatie verkrijgen van de zorgverleners betreffende delier. Indien ze alsnog informatie verkregen hadden, dan was de informatie onvoldoende of laattijdig verschaft. Tijdens deze bachelorproef hebben we de patiŽnt en de mantelzorger op een aangepaste manier geÔnformeerd over delier. De mantelzorger was veelal de partner en/of familie van de eerste graad. Volgens de bevraging waren dit 60 %. De andere 40% waren buren of kennissen. Rekening houdend met aangepast taalgebruik gaven we onze informatie via drie verschillende kanalen: een folder, een poster en een informatiesessie. Tijdens de informatieavond stelden de mantelzorgers vooral vragen over het verloop van het delier. Het is de taak van de zorgverlener om op het juiste tijdstip en op de juiste manier informatie te verlenen zodat de patiŽnt en de mantelzorger duidelijkheid krijgen en vervolgens ook gerustgesteld kunnen worden over de situatie.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1588 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vansimpsen, E., Coart, C., Kempeneers, C., Bielen, E. (2016). Horen, zien en detecteren van delier binnen de dienst Geriatrie van het Sint -Trudo Ziekenhuis en het belang van educatie en informatie bij zorgverleners en zorgvragers . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c5283b0155c52b94a60107.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer