About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.

2014
Snellings, Jan
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
FrieslandCampina Professional N.V. is al jaren in het bezit van een gecertificeerd milieuzorgsysteem conform de internationale norm ISO 14001. Bij het hanteren van dit zorgsysteem heeft men als doel te voldoen aan de wet- en regelgeving en wil men streven naar continue verbetering. Eén van de eisen van dit zorgsysteem is het identificeren van de verschillende milieuaspecten binnen een organisatie. Bovendien moet per milieuaspect bepaald worden in hoeverre dit belangrijk is voor het bedrijf. Aan de hand hiervan kunnen dan eventuele maatregelen getroffen worden om de bijhorende milieueffecten te reduceren. Deze gegevens kunnen gedocumenteerd worden in een milieuaspectenregister.
Alle elementen van een milieumanagementsysteem dienen regelmatig onderhouden en opgevolgd te worden. Het bedrijf beschikt al over een milieuaspectenregister, maar dit dateert van 2005. Daarom was een optimalisatie bij FrieslandCampina Professional N.V. gewenst.
In dit rapport wordt het bedrijf toegelicht. Het productieproces, de verschillende eindproducten, de grootte van het bedrijf, de milieuvergunning en het milieubeleid worden besproken. Ook komt in het eerste hoofdstuk het milieuzorgsysteem ISO 14001 aan bod. Omdat de identificatie en significantiebepaling van de verschillende milieuaspecten kadert binnen deze opdracht wordt hieraan extra aandacht besteed.
Vervolgens wordt toegelicht op welke manier de milieuaspecten van FrieslandCampina Professional N.V. worden geïdentificeerd en hoe de significantiebepaling hiervan gebeurt.
Uit deze analyse blijkt dat voor een aantal activiteiten maatregelen getroffen kunnen worden om milieuprestaties te verbeteren.
Een aantal werkinstructies moeten aangepast worden om emissies naar bodem, water en lucht tegen te gaan. Werknemers, voornamelijk vorkliftbestuurders, moeten gesensibiliseerd worden om geluidshinder ten gevolge van transport te voorkomen. Via een technische ingreep kan mogelijke waterverontreiniging ter hoogte van de opslagtanks van vetten tegen gegaan worden. De problematiek betreffende de thermische verontreiniging van oppervlaktewater kan dan weer aangepakt worden door het installeren van een puntbeluchter.
Opvallend is dat voor bijna elk probleem al actiepunten geformuleerd zijn.
Het huidige milieuzorgsysteem van FrieslandCampina Professional N.V. lijkt een goed uitgewerkt en functionerend systeem te zijn. Dit betekent een meerwaarde voor het bedrijf omdat het een goed marktperspectief biedt. Daarnaast straalt men een milieuvriendelijk imago uit waarbij men de verschillende wet- en regelgevingen naleeft. Zo kan er snel geanticipeerd worden op mogelijke milieurisico’s en toont men de wil om op een duurzame wijze gezonde voeding te produceren.

Promotoren:
Bart Cornelis, Hogeschool PXL, Dpt. PXL- Tech
Sandra Schepers, FrieslandCampina Professional N.V.


Full text:
File Size Type Checksum  
Bacherlorproef_Jan_Snellings_2014.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4520 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Snellings, J. (2014). Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61feb75b016b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer