About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk

2014
Millen, Jolien
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
TREFWOORD : Het eenheidsstatuut

Algemene situering
Sodiwe is een sterk groeiend erkend sociaal secretariaat dat zich wil onderscheiden van andere sociale secretariaten. Dit wil het doen door permanent bepaalde doelstellingen voorop te stellen waardoor er een meerwaarde geboden kan worden aan de klant.
Deze meerwaarde bestaat onder andere uit het aanbieden van een brede, klantgerichte dienstverlening waarbij de dossierbeheerder de contactpersoon is voor de klant.
In dit eindwerk wilde ik de invloed van deze wetgeving in een organisatie onderzoeken. Daarom heb ik de verschillende aspecten die door het eenheidsstatuut gewijzigd zijn, beknopt besproken. Nadien heb ik onderzoek verricht op het sociaal secretariaat Sodiwe om de invloed van deze wetgeving op de interne werking te achterhalen.
Om een duidelijk beeld te geven van de wetsveranderingen die hebben plaatsgevonden door de invoering van het eenheidsstatuut, bespreek ik in deze samenvatting beknopt de verschillen tussen de oude en de nieuwe wetgeving.
Ontslag
De wijze van kennisgeving van de opzegging is voor zowel de oude als de nieuwe wetgeving gelijk gebleven. De belangrijkste wijziging die heeft plaatsgevonden door de invoering van het eenheidsstatuut is de duur van de opzegtermijn.
Voor contracten afgesloten vóór 1 januari 2014 kijkt men naar de anciënniteit die de arbeider op 31 december 2013 had en voor bedienden ook naar het bruto jaarloon. Aan de hand hiervan wordt de opzegtermijn voor die periode berekend volgens de oude regeling. Nadien kijkt men naar de anciënniteit die de werknemer heeft opgebouwd sinds 1 januari 2014. Vervolgens worden beide termijnen opgeteld en bekomt men de volledige opzegtermijn. De nieuwe opzegtermijn wordt steeds in weken uitgedrukt. Indien blijkt dat de arbeider nadeel heeft bij deze berekeningswijze, kan hij aanspraak maken op een ontslagcompensatievergoeding.
Deze regeling is van toepassing op contracten van onbepaalde duur. Er zijn natuurlijk nog uitzonderingen op deze regeling, onder andere voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk en studentenovereenkomsten. Deze wetgevingen werden niet besproken door gebrek aan ruimte in het kader van de richtlijnen voor dit eindwerk.
Carenzdag
Waar eerst rekening werd gehouden met een carenzdag voor arbeiders en bedienden op proef of met een contract van bepaalde duur voor minder dan 3 maanden, wordt dit door het eenheidsstatuut afgeschaft en vervangen door gewaarborgd loon vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.
Een bediende met een contract van onbepaalde duur ontving steeds een gewaarborgd maandloon gedurende de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid. Deze regeling is nu nog steeds van toepassing ondanks de invoering van het eenheidsstatuut.
De verwittigingsplicht bij ziekte en de beschikbaarheid voor de controlearts strenger worden door het eenheidsstatuut. Indien een werknemer zich tijdens zijn ziekte mocht verplaatsen, waren er geen wettelijke bepalingen die hem verplichtten om de werkgever op de hoogte te brengen van de plaats waar hij zich bevond. De werknemer diende enkel de nodige maatregelen te treffen om de medische controle mogelijk te maken. Indien hij dit niet deed, werd zijn afwezigheid als onwettig beschouwd.
Outplacement
De oude regelgeving blijft van kracht indien de nieuwe wetgeving niet van toepassing is. Hierdoor kunnen ook werknemers onder de 45 jaar in aanmerking komen voor outplacement, indien ze recht hebben op een opzegtermijn van minimum 30 weken.
Tot en met december 2015 is er een overgangsregel van kracht waarbij de werknemer recht heeft op zijn volledige opzegvergoeding indien hij niet ingaat op het outplacementaanbod. Indien hij wel ingaat op dit aanbod, worden 4 weken loon in mindering gebracht. Vanaf 2016 zal de opzegvergoeding automatisch verminderd worden met 4 weken loon indien de werknemer recht heeft op outplacement. Ook als hij niet ingaat op het aanbod van ontslagbegeleiding, zal deze regeling worden toegepast.
Sollicitatieverlof
In de oude regeling werd een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden op vlak van het sollicitatieverlof. Na de invoering van het eenheidsstatuut is er een algemene regel voor zowel arbeiders als bedienden.
Zowel arbeiders als bedienden hebben nu recht op sollicitatieverlof gedurende 1 dag per week. Deze regeling is van toepassing voor de laatste 6 maanden (of 24 weken) van de opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn die voorafgaat aan deze 6 maanden, heeft de werknemer slechts recht op een halve dag per week en dit ongeacht de duur van de opzegtermijn.
Proefbeding
Het proefbeding werd bij nieuwe arbeidsovereenkomsten, afgesloten vanaf januari 2014, afgeschaft. Indien de arbeidsovereenkomst werd aangegaan vóór de invoering van het eenheidsstatuut, blijft het proefbeding geldig.
Veranderingen naar de toekomst toe
Er zijn nog heel wat aspecten die door het eenheidsstatuut zullen veranderen, zoals de wetgevingen over de economische werkloosheid, de arbeidsduur, de sociale verkiezingen, de paritaire comités, enz. Deze wetgevingen zullen in de loop van de komende jaren verder uitgewerkt worden.
Praktisch onderzoek
Na het bespreken van het eenheidsstatuut ging ik na welke invloed deze wetsverandering met zich heeft meegebracht in de praktijk. Ik wilde aan de hand van een onderzoek nagaan welke impact deze wetgeving heeft op de medewerkers van het sociaal secretariaat Sodiwe en hoe zij tegenover deze wetgeving staan.
Mijn onderzoek omtrent het eenheidsstatuut was een theoriegericht onderzoek waarbij ik het probleem ging beschrijven. Daarom koos ik voor de volgende probleemstelling: “Het eenheidsstatuut zorgt voor veranderingen binnen een sociaal secretariaat.” Deze probleemstelling lag aan de basis van mijn onderzoeksvraag, namelijk 'Welke invloed heeft het eenheidsstatuut op de interne werking van Sodiwe?'
Uit onderzoek bij dit sociaal secretariaat kan men afleiden dat de invloed van het eenheidsstatuut op de interne werking van Sodiwe, afhankelijk is van iedere afdeling afzonderlijk. Er zijn afdelingen die nauwelijks in contact komen met de wetgeving. Een voorbeeld hiervan is de dienst aansluitingen. Bij deze dienst dienen gegevens ingevoerd te worden in de computer zodat alles klaar staat voor de dossierbeheerders. Wetgevingen komen hier dus nauwelijks aan bod. Voor andere diensten is het eenheidsstatuut wel een belangrijk gegeven. Bij de dienst ICT dienen alle computerprogramma’s aangepast te worden, zodat het eenheidsstatuut hierin wordt geïntegreerd.
Na dit onderzoek was het duidelijk dat de medewerkers van Sodiwe veel beroep doen op de juridische dienst omtrent het eenheidsstatuut. Voor de medewerkers is deze wetgeving een hele aanpassing geweest. De oude wetten en regels diende men achter zich te laten en de nieuwe wetgeving dient aangeleerd te worden. Om de wetgeving over te brengen op de medewerkers wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van opleidingen, nieuwsbrieven en mondelinge adviezen. De opleidingen worden georganiseerd door de juridische dienst. Hierbij worden ook oefeningen voorzien zodat de theorie meteen kan omgezet worden in praktijk. Dit is zeer belangrijk voor de dossierbeheerders. Zij dienen namelijk foutloos berekeningen te kunnen maken met betrekking tot het eenheidsstatuut.

Full text:
File Size Type Checksum  
11305394_14.pdf.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
11305394_14.B1.pdf.pdf 185 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4981 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Millen, J. (2014). Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd31f552081d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer