About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Tevredenheidsonderzoek over InWerkCoaching bij CM leden. Een literatuur- en tevredenheidsonderzoek

2014
Houben, Gregory
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
De heer Pieter Vaes

Achtergrond: Ergotherapeuten zijn nog niet zo lang actief in het leveren van evidence-based bijdragen via onderzoek, als het gaat om het ondersteunen van patiënten bij het hervatten van professionele rollen in de samenleving. Toch steunt de beschrijvende literatuur voor ergotherapeuten al gedurende een ruime tijd op wetenschappelijke gefundeerde modellen die duidelijk maken dat ergotherapie een bijdrage kan leveren aan een werkhervattings-programma na arbeidsongeschiktheid. In 2012 is de Christelijke Mutualiteit gestart met het project InWerkCoach. Een ergotherapeut werd hierbij toegevoegd ter ondersteuning van de adviserend geneesheer, met als doel om arbeidsongeschikte werknemers te coachen in hun socio-professionele re-integratie. Het doel van deze studie betreft het bevragen van de tevredenheid van de leden die in contact zijn gekomen met de InWerkCoach.

Methode: Om de tevredenheid te bevragen werd er gebruik gemaakt van een enquête. Voor het opstellen van de enquête zijn verschillende modellen gehanteerd. De vragen die in de enquête gebruikt worden, zijn wetenschappelijk gefundeerd. Het wetenschappelijke fundament van deze vragen is bekomen via een literatuurstudie.

Resultaten: 62% van de bevraagden stuurden de enquête terug. Hieruit bleek dat 72,73 % tevreden was over het verloop van de werkhervatting. 79,55 % gaf aan het gevoel te hebben dat de InWerkCoach hun begreep en 81,82 % gaf aan dat ze actief betrokken werden in het gesprek. Uit de literatuurstudie blijkt dat deze laatste twee factoren een grote invloed hebben op de tevredenheid van een individu. Wanneer het individu zich gehoord en betrokken voelt resulteert dit in een hoge mate van tevredenheid. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle resultaten zie paragraaf 7.3.

Conclusie: Personen die in contact zijn gekomen met de InWerkCoach geven aan dat hun vermogen om terug te gaan werken wordt beïnvloed door de positieve ontmoetingen met de InWerkCoach. Dit effect wordt nog versterkt door het gevoel gerespecteerd en gehoord te worden. 64,44 % vindt de InWerkCoach een meerwaarde binnen het aanbod van de CM.

Trefwoorden: ergotherapie - arbeidsongeschiktheid - werkhervatting - tevredenheid

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2163 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Houben, G. (2014). Tevredenheidsonderzoek over InWerkCoaching bij CM leden. Een literatuur- en tevredenheidsonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4de51f0d17.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer