About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriŽnterend bodemonderzoek

2018
Corstjens, Kasper
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
In Vlaanderen is een uniek wet- en regelgevend kader ontworpen om gronden, waarop activiteiten met een verhoogde kans op bodemverontreinigingen bestaat, te identificeren, te inventariseren, en waar nodig te saneren en dit om de kwaliteit van de Vlaamse bodem te kunnen waarborgen. Zo worden deze risicogronden geÔnventariseerd in de gemeentelijke inventaris door de gemeentes en in het grondeninformatieregister door de OVAM. Percelen die hierin zijn opgenomen worden nauw in de gaten gehouden en kunnen onderworpen worden aan de onderzoeksplicht. Echter kunnen percelen ook verkeerdelijk opgenomen worden in deze inventarissen waardoor ze onterecht verplicht worden tot een bodemonderzoek, of kunnen op percelen wel degelijk risico-activiteiten plaatsvinden, maar door bepaalde omstandigheden is de kans dat er effectief een verontreiniging ontstaan is zeer gering. Tijdens dit onderzoek is aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden onderzocht hoe de bodemsaneringsdeskundige deze percelen het best kan behandelen wanneer ze onderworpen worden aan de onderzoeksplicht.
Allereerst is er de mogelijkheid om een nota op te stellen voor de schrapping van een risicogrond, hiervoor mogen er geen risico-activiteiten op het perceel uitgevoerd worden en dient er voldoende bewijslast te zijn om dit aan te tonen. Aan de hand van 3 verschillende uitgewerkte casussen worden de mogelijkheden hieromtrent behandelt. Eťn eenvoudige casus waar het indienen van de nota onmiddellijk aanleiding gaf tot het schrappen van de risicogrond, ťťn casus waarbij de gemeente over bijkomende informatie beschikte waardoor de procedure aansleepte en uiteindelijk de casus werd door gespeeld naar de OVAM omdat de gemeente geen beslissing wou nemen en als laatste een casus waarbij de gemeente na het opstellen van de nota vroeg om toch nog bijkomend veldwerk uit te voeren om zeker te zijn dat er geen verontreiniging afkomstig was van activiteiten op de aanpalende percelen. Dan is er ook nog de mogelijkheid om een administratief oriŽnterend bodemonderzoek uit te voeren, hierbij zijn, net als bij de nota, geen veldwerk of analyses vereist. Deze procedure wordt gevolgd wanneer er onvoldoende bewijslast is om aan te tonen dat er geen risico-activiteiten hebben plaatsgevonden of als er wel risico-activiteiten plaats vinden, maar deze slechts een geringe kans op bodemverontreiniging kennen, voor deze twee mogelijkheden is elk een casus behandeld. Als laatste kan de bodemsanerings-deskundige dan nog kiezen om een volledig oriŽnterend bodemonderzoek uit te voeren omdat niet aangetoond kan worden dat er geen risico-activiteiten hebben plaatsgevonden en er onvoldoende bewijslast is om aan te tonen dat de kans op verontreiniging slechts gering is. Ook hier werd een casus van uitgewerkt.
Uit deze casussen werd dan geconcludeerd dat de nota tot het schrappen van een risicogrond onmiddellijk resulteert in het vervallen van de onderzoeksplicht. Bij een administratief onderzoek wordt voldaan aan de onderzoeksplicht, maar kan de onderzoeksplicht enkel vervallen indien dit onderzoek gepaard gaat met een melding tot stopzetting van de risico-inrichtingen aan de OVAM. Ook bij een volledig oriŽnterend wordt er voldaan aan de onderzoeksplicht en kan ook hier de onderzoeksplicht pas vervallen wanneer een melding tot stopzetting van de risico-inrichting bij de OVAM gedaan wordt. Wanneer de onderzoeksplicht van een perceel vervalt betekend dit dat er geen bodemonderzoek meer op uit gevoerd moet worden, niet periodiek en ook niet bij overdracht of verkoop, tot dat er een nieuwe risico-activiteit plaatsvindt op het perceel.
De bodemsaneringsdeskundige heeft dus verschillende mogelijkheden voor het behandelen van deze casussen en zal zijn expertise moeten gebruiken om een juiste keuze te maken om de klant zo goed mogelijk vooruit te helpen.

Full text:
File Size Type Checksum  
KasperCorstjens_definitiefrapport.pdf 4 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3564 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Corstjens, K. (2018). Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriŽnterend bodemonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce940164410a5c930b24.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer