About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,068 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
dc.creator : Pardon, Sam
dc.subject :
dc.description.abstract : Grondwater kent vele toepassingen met als belangrijkste toepassing de productie van drinkbaar water. Omdat in Vlaanderen de kwetsbaarheid van onze grondwaterlagen niet overal even goed is, is het belangrijk om het grondwater nauwgezet te controleren en dit zowel op kwantiteit als kwaliteit. De controle ervan gebeurt aan de hand van een peilbuis. Deze bestaat uit een filter, die zich in de verzadigde zone bevindt en een blind gedeelte in de onverzadigde zone van de bodem. Het plaatsen van peilbuizen is in sommige gevallen verplicht. Onder meer bij een oriƫnterend of beschrijvend bodemonderzoek, maar ook in enkele andere specifieke gevallen zoals bij landbouwbedrijven waar dit is opgelegd in de Vlarem-voorwaarden en voor grondwaterwinningen. Aan de hand van de peilbuizen worden er stalen genomen, waarna men de kwaliteit van het grondwater gaat analyseren of de stand van de grondwaterspiegel opmeten. Peilbuizen kunnen tijdelijk geplaatst worden maar ook permanent. Op terreinen waar in het verleden reeds peilbuizen zijn geplaatst, worden bij periodieke onderzoeken en actualisaties de bestaande peilbuizen hergebruikt. Het gebruik van deze bestaande peilbuizen zorgt soms voor onverwachte resultaten. Dit is dan ook de reden dat dit onderzoek tot stand is gekomen. In sommige onderzoeken wordt er bij het gebruik van bestaande peilbuizen verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie waargenomen. Tot de groep van zware metalen worden arseen (As), boor, (B), cadmium (Cd), chroom (Cr), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), nikkel (Ni), zink (Zn) en ijzer (Fe) gerekend. De term minerale olie wordt gebruikt om de totale hoeveelheid aan olie in het grondwater aan te duiden. Het is een verzamelnaam voor een aantal producten die bestaan uit verschillende destillatiefracties van aardolie. De koolwaterstoffen (aromatische en alifatische) vormen de belangrijkste componenten van minerale olie. Deze verhoogde concentraties zijn echter niet altijd in overeenstemming met de werkelijke situatie. De verhoogde concentraties komen ook maar bij bepaalde peilbuizen voor. Een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties zou een nieuwe verontreiniging kunnen zijn. Maar wanneer dit niet het geval is kunnen er heel wat andere hypothesen geformuleerd worden. Zo zou het dichtslibben of accumulatie van verontreinigde stoffen in de filter, het materiaal waaruit een peilbuis is opgebouwd of de bodemsamenstelling mogelijke oorzaken kunnen zijn. De meest relevante oplossing voor het probleem is het grondig en voldoende voorpompen en spoelen van de peilbuis. Als richtwaarde voor het voorpompen en spoelen wordt er 5 maal het peilbuis volume gehanteerd, wat overeenkomt met circa 2,5l. Deze verhoogde concentraties zorgen natuurlijk voor extra problemen en kosten voor de eigenaar. Daarom dat er in deze bachelorproef ook een afweging wordt gemaakt of het gebruik van bestaande peilbuizen, die te kampen hebben met het gekende probleem, of het plaatsen van nieuwe peilbuizen het voordeligst is. Uit de berekening blijkt dat het plaatsen van nieuwe peilbuizen voordeliger zou zijn dan het gebruik van bestaande peilbuizen die de verhoogde waarden vertonen. Promotoren: Projectbegeleider: Bart Cornelis,Hogeschool PXL Projectmanager: Evelyne Wirix, Hogeschool PXL Projectmentor: Silvio Giovannelli, DLV
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a62000c340de9
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Biotechnologie: Milieutechnologie
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer