About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De tools van EVA

2015
Janssen, Jeman
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Mijn eindwerk onderzoekt of er bepaalde tools zijn, die trajectbegeleiders kunnen ondersteunen bij het formuleren van het toekomstperspectief met de inburgeraars. De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Zijn de schrijfronde en de identiteitscirkel geschikte tools voor een trajectbegeleider om een inburgeraar te ondersteunen bij het formuleren van een toekomstperspectief?’. Om dit te onderzoeken heb ik vier casestudies gevoerd. Trajectbegeleiders hebben de tools uitegetest tijdens gesprekken met inburgeraars; na het gesprek heb ik een diepte interview afgenomen van de trajectbegeleiders.
Tijdens een inburgeringstraject is het formuleren van het toekomstperspectief een belangrijk gegeven. Door de inburgeraar een toekomstperspectief te laten formuleren, kunnen trajectbegeleiders het inburgeringstraject maximaal afstemmen op de noden en behoeften van een inburgeraar. Een ideale gelegenheid om stil te staan bij het toekomstperspectief van een inburgeraar is het perspectiefgesprek.
Trajectbegeleiders communiceren met inburgeraars via Appreciative Inquiry (A.I.). Door de A.I.-gesprekshouding krijgen gesprekken een waarderende en bevragende ondertoon. GROW (goal, realiteit, opties en wil/motivatie) is een coachende gespreksmethodiek die de trajectbegeleiders als houvast gebruiken tijdens perspectiefgesprekken. Het eindwerkonderzoek is gericht op de eerste stap van GROW: het formuleren van doelstellingen (op korte en/of op lange termijn).
De trajectbegeleiders van Inburgering Limburg regio Midden-Limburg (Hasselt) hebben aangegeven dat ze laagdrempeligheid, gebruiksgemak en compatibiliteit met A.I. belangrijk vinden, bij ondersteunende tools voor het formuleren van toekomstperspectief. Verder vonden ze het belangrijk dat de tools een denkproces over de toekomst, het verleden,… opstarten bij inburgeraars. Ik heb laagdrempeligheid, gebruiksgemak en compatibiliteit met A.I. als selectiecriteria gebruikt bij het uitkiezen van de tools.
De schrijfronde is een tool die afkomstig is van de Ambrassade, het bureau voor jonge zaken. Bij de schrijfronde kiezen de inburgeraar en de trajectbegeleider een centraal thema dat ze willen uitwerken (bv. de toekomst). Dit thema wordt in de daarvoor voorziene plaats op het blad geschreven. Vervolgens schrijven zowel de inburgeraar als de trajectbegeleider dingen
op, waaraan ze moeten denken bij het thema. Daarna worden de bladen uitgewisseld en lezen de deelnemers elkaars associaties. De deelnemers krijgen de kans om feedback te schrijven bij de woorden die de ander heeft opgeschreven. Ten laatste wordt het blad nog eenmaal uitgewisseld (de deelnemers hebben terug hun oorspronkelijke blad), zodat elke deelnemer de bemerkingen van de ander kan lezen.
De identiteitscirkel is een tool die afkomstig is van Mind-Spring; een psycho-educatief programma dat zich richt op asielzoekers en vluchtelingen. De inburgeraar krijgt een blad waarop een blanco cirkel staat. Deze cirkel wordt door de inburgeraar verdeeld in deelgebieden (met ondersteuning van de trajectbegeleider indien nodig). De deelgebieden kunnen staan voor een levensdomein, een identiteitsdeel,… van de inburgeraar. De trajectbegeleider kan een tweede cirkel zelf verdelen in domeinen die de inburgeraar niet in zijn cirkel heeft. Op deze manier wordt de inburgeraar uitgedaagd om over nieuwe thema's, mogelijkheden,… na te denken. Er zijn nog meer toepassingen van de identiteitscirkel mogelijk, afhankelijk van de situatie, het profiel van de inburgeraar,…
Het eindwerk is een kwantitatief onderzoek. Hierdoor heb ik ervoor gekozen om het onderzoek te voeren aan de hand van vier casestudies. De opzet van het onderzoek was dat de vier trajectbegeleiders van de regio Midden-Limburg (Hasselt) zouden meewerken aan het onderzoek; zodat elke tool twee keer werd uitgetest door telkens een verschillende trajectbegeleider. Eén van de trajectbegeleiders heeft niet deelgenomen wegens medische redenen; daarom heb ik zelf aan het onderzoek deelgenomen. Verder hebben de overige trajectbegeleiders allemaal de identiteitscirkel uitgetest; dit omwille van miscommunicatie. De schrijfronde is dus niet uitgetest door een professionele trajectbegeleider (ik heb de schrijfronde zelf uitgetest).
Uit het onderzoek blijkt dat de schrijfronde niet erg laagdrempelig en gebruiksgemakkelijk was. Doordat de schrijfronde uit heel wat stappen bestond, kunnen sommige inburgeraars moeite hebben met het begrijpen van de tool. De hoeveelheid aan instructies maakten het ook moeilijk om met een tolk te werken. Het complexe karakter van de schrijfronde, maakte het gebruiksgemak van de tool te afhankelijk van het profiel van de inburgeraar. De tool scoort hoog op compatibiliteit met A.I.; de tool is zeer explorerend maar doordat er een actieve dialoog ontstaat, gaat het bevragende aspect van A.I. een beetje verloren. In ruil hiervoor krijgt de inburgeraar meer kansen om zelf vragen te stellen. Door diepgaande exploratie wordt de visie van een inburgeraar omtrent een thema zeer duidelijk. Onverwacht is dat de schrijfronde gelegenheden voor rolverduidelijking creëert. Een trajectbegeleider kan bij thema's uitleggen wat hij precies kan betekenen voor de inburgeraar. De tool start een denkproces op bij de inburgeraar. Het is niet altijd noodzakelijk om elke stap van de schrijfronde te doorlopen. Deze starheid in de tool is een drempel voor trajectbegeleiders om de tool te gebruiken. De instructies van de tool moesten soepeler worden gemaakt, zodat de trajectbegeleiders de tool kunnen gaan toepassen op maat van de inburgeraar.
De identiteitscirkel wordt als heel laagdrempelig, gebruiksgemakkelijk en compatibel met A.I ervaren. Dit komt doordat de tool een zeer simpele opzet heeft (verdelen van een cirkel in belangrijke thema's, identiteitsdelen,…). Het krachtige van de identitetiscirkel is de visuele dimensie die de tool toevoegt aan gesprekken. Een cirkel kan het heden, maar het ook het verleden en de toekomst voorstellen; dit maakt de klassieke A.I. beweging mogelijk (van het verleden naar het heden en de toekomst). Andere bewegingen zijn ook mogelijk (van het heden naar de toekomst en dan naar het verleden,…). Perspectiefgesprekken worden niet vergemakkelijkt door de identiteitscirkel, maar de cirkel biedt wel een goede houvast voor de
trajectbegeleiders. Afhankelijk van hoe de trajectbegeleider de cirkel toepast, stimuleert de cirkel de inburgeraar ertoe om over nieuwe thema's te praten. Inburgeraars die zich niet goed kunnen uitdrukken, kunnen visueel duidelijk maken hoe belangrijk iets voor hen is. De tool wordt als zeer flexibel ervaren; er zijn talloze toepassingen mogelijk. Verder zet de cirkel inburgeraars aan tot reflecteren. Trajectbegeleiders ervaren de cirkel als zeer positief; de cirkel stimuleert het bevragende karakter van A.I. Momenteel is er niets dat de trajectbegeleiders zouden veranderen aan de tool. Ze hebben wel aangegeven dat ze weinig ervaring hebben met de tool; misschien leidt verder gebruik van de cirkel tot wijzigingen aan de tool. Daarbij hebben de trajectbegeleiders de tool uitgetest tijdens gesprekken met ideale randvoorwaarden (hoogopgeleide inburgeraar, spreekt vloeiend Engels, toekomstperspectief,…).
De conclusie van het onderzoek is dat de identiteitscirkel zeker een geschikte ondersteunende tool is voor trajectbegeleiders. De tool is laagdrempelig, gebruiksgemakkelijk en zeer compatibel met A.I. Afhankelijk van het gesprek kan de cirkel vanuit verschillende invalshoeken worden aangepast. Tot slot start de identiteitscirkel een denkproces op bij de inburgeraar; de inburgeraar wordt gestimuleerd tot reflecteren. De trajectbegeleiders willen de tool op lange termijn blijven gebruiken. Ik heb de instructies van de identiteitscirkel uitgebreid met nog een aantal mogelijke toepassingen.
De schrijfronde is nog niet uitgetest door een professionele trajectbegeleider. Ik heb zelf de tool uitgetest, waardoor ik gemerkt heb dat er een aantal wijzigingen aan de tool nodig waren. Na aanpassing is de tool flexibeler geworden; mijn verwachting is dat de tool nu op maat van de inburgeraar kan worden afgestemd. Het is niet duidelijk of de schrijfronde een geschikte tool is voor trajectbegeleiders. Om hier een conclusie uit te trekken, zal de aangepaste versie van de schrijfronde moeten uitgetest en geëvalueerd worden. Trajectbegeleiders hebben mij wel te kennen gegeven, dat ze de schrijfronde zeker willen uitproberen.
Als haalbare aanbevelingen is o.a. een verdere evaluatie van de tools aan te raden. Dit geldt vooral voor de schrijfronde. Deze tool is nog niet uitgetest door een professionele trajectbegeleider. De zeer explorerende en uitdiepende werking van de tool kan echter een grote meerwaarde voor trajectbegeleiders zijn. Verder kan Inburgering Limburg eventueel het gebruik van de tools uitbreiden naar al de trajectbegeleiders van Inburgering Limburg. Tot slot kan het Onthaalbureau eventueel een opvolging van de kwaliteit van de tools voorzien. De regiocoördinator zou tijdens de functioneringsgesprekken de ervaringen van TB’s met de tools kunnen overlopen. Het wordt dan mogelijk om de tools (indien nodig) verder bij te sturen of om een tool weg te laten (indien blijkt dat de tool niet geschikt is).

Full text:
File Size Type Checksum  
11305511_14.pdf.pdf 767 KB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
11305511_15.B3.pdf.pdf 85 KB PDF MD5 Open file
11305511_15.B5.pdf.pdf 281 KB PDF MD5 Open file
11305511_15.B2.pdf.pdf 154 KB PDF MD5 Open file
11305511_15.B4.pdf.pdf 41 KB PDF MD5 Open file
11305511_15.B1.pdf.pdf 175 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 6325 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Janssen, J. (2015). De tools van EVA. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327b97063faf.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer