About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,168 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
dc.creator : Vaerten, Jana
dc.subject :
dc.description.abstract : TREFWOORD : krachtgerichte hulpverlening De laatste jaren horen we meer en meer dat mensen moeilijkheden krijgen met het betalen van bv. hun huur, gas- en elektriciteitsfacturen, enz. Dit werd onlangs nog eens bevestigd door het onderzoek van het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS). Hierin vermeldde het VCS dat ongeveer 66.000 gezinnen begeleid werden om hun schulden te kunnen afbetalen. Ze doen hiervoor een beroep op de dienst schuldhulpverlening bij het OCMW. Deze dienst staat in voor het bestrijden van (kans)armoede en het tegengaan van (overmatige) schuldenlast. Schuldenlast zijn alle schulden tezamen die nog betaald moeten worden. Deze dienst vertrekt dan ook vanuit artikel 1 van de Organieke wet van 8 juli 1976: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem werkt eerder via budgetbeheer dan via budgetbegeleiding. Mensen die zich aanmelden bij het OCMW en in budgetbeheer treden geven hun volmacht van hun financiën aan een maatschappelijk werker. Die is vanaf dat het contract in werking treedt beheerder voor het (af)betalen van vaste kosten en schulden. Ik was hier dan ook benieuwd naar het afbouwen van budgetbeheer. In budgetbeheer geven de cliënten hun beheer uit handen en zijn ze niet meer belast met hun financiële situatie waardoor ze niet zelf meer moeten denken aan betalingen of deze zelf moeten doen. Hierdoor kan er een soort afhankelijkheid t.o.v. de maatschappelijk werker ontstaan. Maar wat als budgetbeheer stilaan aan zijn einde komt? Zijn de cliënten dan in staat om hun financiën terug in eigen handen te nemen? Om mensen stilaan terug verantwoordelijk te maken voor hun financiën is het noodzakelijk om een aantal methodieken toe te passen. Deze methodieken, o.a. empowerment, bindkracht en maatzorg, zijn van belang voor mensen die in een problematische situatie bevinden zoals schulden. Empowerment is versterkend werken. Het is een methodiek die vertrekt vanuit de positieve/sterkte punten om zo de negatieve aspecten te verbeteren. Maatzorg is een methodiek waar het accent ligt op de uniekheid van de persoon. De hulpverlener kijkt naar de persoon en niet naar het probleem. Daarnaast gaan ze de cliënt actief betrekken bij de hulpverlening en niet alles uit handen nemen. De hulpverlening moet ook gestructureerd, duidelijk, ordelijk verlopen bv. het opstellen van korte en lange termijn doelstellingen op maat van de cliënt. Bind-kracht: De hulpverlener wil verbindend, versterkend werken. Door samen met de cliënt te zoeken en te werken aan zijn krachten en grenzen, bouwt men een vertrouwensband op maar ook een positiever zelfbeeld. In verbondenheid vindt de mens de kracht om te groeien. De cliënt voelt zich hierdoor erkend, gerespecteerd en krijgt terug moed om de draad terug op te nemen en opnieuw greep te krijgen op zijn eigen leven. Daarnaast wil ik ook nagaan of groepsgericht werken een meerwaarde heeft op het budgetteren. In mijn onderzoek ben ik dit dan ook allemaal gaan bevragen. Ik toets dit aan de hand van interviews met cliënten van budgetbeheer uit het OCMW Scherpenheuvel-Zichem maar ook met cliënten van een budgetteringscursus uit het OCMW van Herentals. Uit de bevraging zijn een aantal interessante zaken naar voren gekomen nl.: Door de geringe krachtgerichte hulpverlening leid ik af dat cliënten een aantal zaken leren uit budgetbeheer nl. ze leren bewuster om te gaan met hun budget; leren toekomen met het beperkt leefgeld; leren sparen en ze worden beperkt in hun uitgeven. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dit te zien in budgetbeheer omdat de maatschappelijk werker in budgetbeheer alles overneemt. Verder blijkt uit de bevraging dat cliënten nog niet bezig zijn met de afbouw van hun budgetbeheer. Er spelen een aantal factoren een rol waardoor ze niet (sneller) hun budget in handen willen nemen. Ze willen nog graag in budgetbeheer blijven omdat ze bv. gerust zijn dat alles op tijd wordt betaald; ze geen hoofdzorgen meer hebben; ze angstig zijn om het terug in eigen handen te nemen en/of terug te hervallen; ze zich veiliger en geruster voelen; ze gebrek aan vaardigheden hebben; ze nog niet volledig schuldenvrij zijn en er nog een aantal zaken op de agenda staan. Vervolgens is er uit de interviews gebleken wat cliënten eventueel nodig hebben om terug zelfstandig te zijn. De meeste cliënten willen met behulp van een maatschappelijk werker de nodige ondersteuning krijgen bv. hun budgetbeheer stap voor stap gaan afbouwen. Ze willen niet voor de leeuwen gegooid worden. Anderen zien budgetbegeleiding dan weer zitten om zo stilaan af te bouwen. Andere punten die ze aangeven zijn: geen schulden meer hebben en met een nieuwe lei kunnen beginnen; een nieuwe rekening openen met het beheer enkel bij hem en niet gezamenlijk en als laatste bevestiging krijgen dat men op de goede weg is. Ten slotte is uit de bevraging gebleken dat cliënten van het OCMW van Scherpenheuvelzichem niet echt geïnteresseerd zijn in een budgetcursus. Zo is de mening even verdeeld. Cliënten van OCMW Herentals die de budgetcursus wel volgen zijn er vol lof over. Zij raden juist iedereen aan dit te volgen. Ze nemen veel op uit de cursus en kunnen dit toepassen op hun situatie. De cursus draait net rond thema’s die van belang zijn voor het beheren van het budget. Zo leren ze tips rond gebruiksvriendelijk en budgetvriendelijke beheren. Daarnaast vindt men ook steun bij anderen omdat men zich begrepen voelt door lotgenoten. De cliënten geven aan dat niet enkel de steun van belang is, maar ook de motivatie. Men mag niet verplicht worden tot deze cursus want dan zou het effect weleens kunnen verdwijnen. Ook de steun van de begeleiders is van belang. Alleen geven ze aan dat de cursus een grote stap is en angst teweeg brengt omdat ze bang zijn iemand bekend tegen te komen. Ik vind het wel belangrijk dat budgetbeheer gezien moet worden als een tussentijdse oplossing en bijgevolg beperkt in tijd moet blijven. Vanaf het moment dat de maatschappelijk werker merkt dat de cliënt klaar is om zijn budget te beheren of bijna schuldenvrij is, moet hij hiertoe de kans krijgen. Ik ben van mening dat cliënten de stap naar afbouw sneller gaan zetten als ze in budgetbegeleiding zijn geweest. Men zegt altijd: ”Al doende leert men” en dit is zeker zo in het geval van budgetbegeleiding. De maatschappelijk werker geeft in budgetbegeleiding stilaan meer uit handen waardoor de cliënt meer verantwoordelijkheid krijgt. De cliënt wordt op zijn tempo vertrouwd gemaakt met de zaken en krijgt stilaan meer vertrouwen in zichzelf. Ik denk door over te schakelen van budgetbeheer naar budgetbegeleiding de kloof naar afbouw wordt verkleind. Daarnaast vind ik dat budgetbeheer gecombineerd mag worden met groepsgericht werken onder andere een budgetteringscursus. In zo’n cursus krijgt men tips mee om bv. gebruiksvriendelijk en budgetvriendelijk te kopen en/of om te gaan met geld. Ze kunnen deze tips doorheen de begeleiding van budgetbeheer toepassen op het leefgeld dat ze krijgen. Het bereid hun deels voor op hun zelfstandigheid. Ze weten waar ze aandacht aan moeten schenken wanneer ze er alleen voor komen te staan. Overigens ben ik van mening dat door budgetbegeleiding en een cursus aan te bieden mensen krachtiger worden in hun vaardigheden. Het is belangrijk om deze initiatieven niet aan het begin van budgetbeheer aan te bieden maar in het verloop van de hulpverlening of eerder tegen het einde van budgetbeheer. Deze mogelijkheden vergen wel veel tijd en energie van zowel maatschappelijk werker als cliënt, maar het is wel effectief. De cliënt wordt sterker in zijn vaardigheden en gelooft terug in zichzelf. Zo is de kans klein dat de persoon na verloop van tijd zou hervallen. Kortom het antwoord op mijn vraag is: ja, het is mogelijk. Maar juist doordat alle financiële zaken uit handen wordt genomen komt er weinig krachtgerichte hulpverlening aan te pas. Als de hulpverlener budgetbegeleiding of groepswerken toepast, krijgt men meer resultaten. Hierdoor is er een krachtgerichte hulpverlening zichtbaar waardoor ik geloof dat de cliënt meer geneigd is om sneller zijn budgetbeheer af te bouwen.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Eindwerk
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd306eff0670
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer