About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,242 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
dc.creator : Berben, Melissa
dc.subject :
dc.description.abstract : TREFWOORDEN : Socio-culturele en/of sportieve participatie, OCMW Zoals de titel het al aangeeft, zal dit eindwerk gaan over de socio-culturele en/of sportieve activiteiten van kinderen die opgroeien in kansarmoede. Binnen dit eindwerk zal er onderzocht worden of kinderen die opgroeien in kansarmoede deelnemen aan een van deze activiteiten en hoe het OCMW Dilsen-Stokkem deze participatie kan bevorderen voor deze kinderen. Kinderarmoede is in deze tijd een zeer actueel thema en verdient dan ook de nodige aandacht. Kinderarmoede dient vanuit verschillende dimensies bestreden te worden, dus ook vanuit de dimensie het socio-culturele en/of sportieve leven. Vandaar de keuze voor dit onderwerp. Want niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen verandert de zaak. Ik vind het belangrijk dat ieder kind in de mogelijkheid is om deel te nemen aan het socio-culturele en/of sportieve leven, ongeacht zijn sociale of financiële situatie. Het OCMW Dilsen-Stokkem heeft al een uitgebreid aanbod omtrent de socio-culturele en sportieve deelname van cliënten. Zo heeft het zoals elk OCMW het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Ook heeft het OCMW een aantal samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Om dit eindwerk tot een goed einde te brengen ben ik vetrokken van de vraag: “Hoe kan het OCMW Dilsen-Stokkem de socio-culturele en sportieve participatie van kinderen uit gezinnen met als basisinkomen het leefloon of het equivalent leefloon bevorderen?” Dit eindwerk is opgebouwd uit 4 delen. In deel I zal ik een situering van de stageplaats geven, het hele eindwerk is namelijk gebaseerd op het OCMW Dilsen-Stokkem en speelt dus een zeer belangrijke rol. Eerst zal ik het wetgevend kader van de OCMW’s bespreken, verder zal ik de missie, de visie, de belangrijkste taken van een OCMW, de werkingsprincipes en de doelgroep bespreken. Deel II bevat het theoretische gedeelte van dit eindwerk. Hier zal ik een ruimer beeld geven van de doelgroep die benaderd wordt, een uiteenzetting geven over kinderarmoede, het begrip socio-culturele participatie uitleggen, ook het belang van deze participatie zal aan bod komen. Alsook zullen de verschillende beleidsinitiatieven en de financiering uitgelegd worden. Deel III is het praktische gedeelte van dit eindwerk. Binnen het praktisch onderzoek heb ik gezocht naar een antwoord op de onderzoeksvraag. Binnen deel III wordt de prioritaire beleidsdoelstelling uitgelegd van het OCMW Dilsen-Stokkem, de gekozen doelgroep en methodiek zal uitgelegd worden. Ook de resultaten van het onderzoek komen aan bod, er worden besluiten gemaakt en aanbevelingen gegeven om de socio-culturele en sportieve participatie van kinderen die opgroeien in kansarmoede te bevorderen. Deel IV houdt mijn kritische kijk in, binnen deel IV ga ik kijken naar de sociale dienst van het OCMW Dilsen-Stokkem, naar de keuze voor het onderwerp en mijn eigen verwerkingsproces gedurende de stage en het eindwerk. Ook zal ik kort de actuele tendensen bespreken.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Eindwerk
dc.format : application/msword
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd30a32506af
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer