About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw

2014
Greunlinx, Audrey
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
TREFWOORD: SVK Midden-Limburg vzw

Dit eindwerk onderzoekt de invloed van subsidies op de werking van het sociaal verhuurkantoor.
Om te beginnen situeer ik het SVK in het algemeen. Wat is een SVK? Hoe ziet de organisatiestructuur er uit? Wie kan er terecht? Het doel van een SVK is om goede betaalbare woningen te zoeken op de privémarkt en deze woningen onderverhuren aan personen die weinig tot geen kans hebben bij het vinden van een goede woning. In het gedeelte “voor wie” heb ik zowel een stuk geschreven over de kandidaat-huurders als potentiële eigenaars. Bij de kandidaat-huurders beschrijf ik het puntensysteem, zodat jullie een beeld krijgen over welke cliënten bij het SVK komen aankloppen. Hoe meer punten, hoe slechter de situatie van de cliënt en hoe hoger hij op de wachtlijst komt te staan. Ik beschrijf ook hoe een SVK eigenaars probeert te overtuigen om hun pand via hen te verhuren.
In het theoretisch onderdeel ben ik dieper ingegaan op het personeel binnen het SVK. Eerst heb ik in het kort alle taken van alle personeelsleden uitgeschreven. Daarna ben ik uitgebreid ingegaan op het takenpakket van de huurbegeleiding omdat dit belangrijk is voor mijn onderzoek. Het takenpakket van de huurbegeleiding bestaat uit drie belangrijke functies. Als eerste de huisbaasfunctie m.a.w. de huurbegeleiding neemt de taken van de huisbaas op. De tweede functie is de signaal- en doorverwijsfunctie, dit wil zeggen dat als de huurbegeleiding bij een huisbezoek een probleem signaleert bij de huurder dit binnen een team besproken moet worden. In team wordt er besproken of er moet doorverwezen worden naar een externe dienst om een begeleiding op maat op te starten. Ten slotte is er de huurdersbegeleidingsfunctie. Deze functie hangt samen met de huisbaasfunctie en de signaal- en doorverwijsfunctie. Het bevat taken zoals het begeleiden van inhuur en
uithuurbewegingen, aanvragen van tegemoetkomingen, opvolgen van woonproblemen en
zoveel meer.
Waarom is huurbegeleiding belangrijk? De huurbegeleiding moet ervoor zorgen dat huurders
steviger in hun schoenen staan om zelfstandig een woning te kunnen huren. Hiernaast
moeten ze ook proberen om uithuiszettingen te voorkomen bij hun huurders.
Als laatste in dit hoofdstuk bespreek ik de meest voorkomende problemen binnen de
huurbegeleiding: nachtlawaai/overlast, het vinden van gepaste begeleiding voor huurders
met een specifiek probleem, schuldbemiddeling die niet altijd even vlot verloopt en als laatste
het taalprobleem. Regelmatig worden er huurders toegewezen die nog bezig zijn met het
volgen van lessen Nederlands met als gevolg dat de communicatie tussen huurbegeleider en
huurder niet vlot verloopt.
In een volgend hoofdstuk bespreek ik de samenwerking met de externe diensten.
De woonwinkel, omdat zij de kwaliteit van de SVK-woningen controleren. Dit is belangrijk
omdat het SVK zowel streeft naar betaalbare woningen maar zeker ook naar kwaliteitsvolle
woningen.
Het CAW Limburg omdat zij binnen hun aanbod enkele begeleidingsplaatsen vrijhouden voor
de huurders. Hun aanbod bestaat uit preventieve woonbegeleiding, interventie, bemoeizorg
en begeleid wonen. De huurbegeleiding van het SVK moet de huurder aanmelden door een
casus (verslag van de situatie) op te sturen naar het CAW team. Binnen het CAW team
wordt er overlegd welke begeleidingsvorm het meest aangewezen is. Jammer genoeg
bestaat dit aanbod maar uit 11 begeleidingsplaatsen en dit terwijl het SVK 157 huurders
heeft.
In een volgend hoofdstuk geef ik meer uitleg over de subsidies. Er zijn drie soorten:
de opstartsubsidie, de basissubsidie en de aanvullende subsidie. Deze subsidies zijn er om
de personeels- en werkingskosten te bekostigen. Om in aanmerking te komen voor deze
subsidies moet het SVK aan voorwaarden voldoen: de erkenningsvoorwaarden en de
subsidievoorwaarden. Naast deze subsidie krijgt het SVK nog andere bijdragen. Deze
bijdragen bestaan uit de gemeentelijke bijdrage (jaarlijkse en éénmailige bijdrage) en het
sociale Maribel. Het sociaal Maribel kan enkel gebruikt worden voor het creëren van een
bijkomende arbeidsplaats.
Na dit theoretisch gedeelte start mijn onderzoek. Bij het onderzoek ben ik eerst via een
interview nagegaan wat de tijdsbesteding van de huurbegeleiding is. Aan de hand van deze
cijfers kon ik nagaan hoeveel tijd er nog overbleef voor huisbezoeken te doen. Daarna heb ik
onderzocht waarom huisbezoeken belangrijk zijn. Dit heb ik gedaan door het profiel van de
huurders te onderzoeken op basis van hun inkomen en hun vorige woonsituatie. Uit dat
profiel kan je afleiden dat het SVK te maken heeft met een zware doelgroep, die door hun
verleden financiële problemen hebben, maar ook moeite hebben met sociale aanpassing.
Om hen daarmee te helpen moeten ze voldoende begeleid worden. Omdat je aan het profiel
niet genoeg hebt, heb ik ook de huurachterstand onderzocht en deze gelinkt aan het aantal
huisbezoeken. Uit deze cijfers kan je duidelijk afleiden dat hoe minder huisbezoeken er
gedaan worden hoe groter de huurachterstand wordt.
Waarom er te weinig huisbezoeken gedaan worden, is dan een logische volgende vraag. Om
dit te onderzoeken heb ik de beschikbare middelen van het SVK doorgelicht. In de eerste
plaats zijn dat de subsidies. Hoeveel subsidies krijgt een SVK en wat kunnen ze hier mee
betalen? In de periode 2009 tot 2013 waren de subsidies amper voldoende, zelfs te weinig
om de personeelskost te betalen. Gelukkig heeft SVK Midden-Limburg nog extra steun van
de OCMW’s en gemeenten, maar zelfs met deze bijdragen komen ze nog niet uit de kosten.
Door het tekort aan subsidies kan het SVK geen extra personeel aanwerven met als gevolg
dat er geen extra huisbezoeken gedaan kunnen worden. Naar 2014 wordt het erger omdat
het personeelsbestand hetzelfde blijft maar er wel extra huurders bijkomen. M.a.w. in 2014
zullen er nog minder huisbezoeken kunnen doorgaan. Dit heeft gevolgen voor de huurders!
Door onvoldoende begeleiding te bieden groeit de huurachterstand die vervolgens leidt tot
uithuiszettingen. Dat terwijl het SVK juist woonzekerheid zou bieden.
Een ander gevolg van het tekort aan subsidies is dat het personeel erg onder druk komt te
staan en dat heeft een negatieve invloed op de werksfeer. Er ontstaat wrevel op de
werkvloer.
Mijn belangrijkste aanbevelingen zijn:
 meer middelen voor de SVK’s;
 een betere samenwerking met externe diensten;
 een efficiëntere verdeling van het takenpakket;
 betere interne communicatie.

Full text:
File Size Type Checksum  
200400987_14.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
200400987_14.B1.pdf 1000 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5106 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Greunlinx, A. (2014). De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd3166210780.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer