About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,135 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
dc.creator : Greunlinx, Audrey
dc.subject :
dc.description.abstract : TREFWOORD: SVK Midden-Limburg vzw Dit eindwerk onderzoekt de invloed van subsidies op de werking van het sociaal verhuurkantoor. Om te beginnen situeer ik het SVK in het algemeen. Wat is een SVK? Hoe ziet de organisatiestructuur er uit? Wie kan er terecht? Het doel van een SVK is om goede betaalbare woningen te zoeken op de privémarkt en deze woningen onderverhuren aan personen die weinig tot geen kans hebben bij het vinden van een goede woning. In het gedeelte “voor wie” heb ik zowel een stuk geschreven over de kandidaat-huurders als potentiële eigenaars. Bij de kandidaat-huurders beschrijf ik het puntensysteem, zodat jullie een beeld krijgen over welke cliënten bij het SVK komen aankloppen. Hoe meer punten, hoe slechter de situatie van de cliënt en hoe hoger hij op de wachtlijst komt te staan. Ik beschrijf ook hoe een SVK eigenaars probeert te overtuigen om hun pand via hen te verhuren. In het theoretisch onderdeel ben ik dieper ingegaan op het personeel binnen het SVK. Eerst heb ik in het kort alle taken van alle personeelsleden uitgeschreven. Daarna ben ik uitgebreid ingegaan op het takenpakket van de huurbegeleiding omdat dit belangrijk is voor mijn onderzoek. Het takenpakket van de huurbegeleiding bestaat uit drie belangrijke functies. Als eerste de huisbaasfunctie m.a.w. de huurbegeleiding neemt de taken van de huisbaas op. De tweede functie is de signaal- en doorverwijsfunctie, dit wil zeggen dat als de huurbegeleiding bij een huisbezoek een probleem signaleert bij de huurder dit binnen een team besproken moet worden. In team wordt er besproken of er moet doorverwezen worden naar een externe dienst om een begeleiding op maat op te starten. Ten slotte is er de huurdersbegeleidingsfunctie. Deze functie hangt samen met de huisbaasfunctie en de signaal- en doorverwijsfunctie. Het bevat taken zoals het begeleiden van inhuur en uithuurbewegingen, aanvragen van tegemoetkomingen, opvolgen van woonproblemen en zoveel meer. Waarom is huurbegeleiding belangrijk? De huurbegeleiding moet ervoor zorgen dat huurders steviger in hun schoenen staan om zelfstandig een woning te kunnen huren. Hiernaast moeten ze ook proberen om uithuiszettingen te voorkomen bij hun huurders. Als laatste in dit hoofdstuk bespreek ik de meest voorkomende problemen binnen de huurbegeleiding: nachtlawaai/overlast, het vinden van gepaste begeleiding voor huurders met een specifiek probleem, schuldbemiddeling die niet altijd even vlot verloopt en als laatste het taalprobleem. Regelmatig worden er huurders toegewezen die nog bezig zijn met het volgen van lessen Nederlands met als gevolg dat de communicatie tussen huurbegeleider en huurder niet vlot verloopt. In een volgend hoofdstuk bespreek ik de samenwerking met de externe diensten. De woonwinkel, omdat zij de kwaliteit van de SVK-woningen controleren. Dit is belangrijk omdat het SVK zowel streeft naar betaalbare woningen maar zeker ook naar kwaliteitsvolle woningen. Het CAW Limburg omdat zij binnen hun aanbod enkele begeleidingsplaatsen vrijhouden voor de huurders. Hun aanbod bestaat uit preventieve woonbegeleiding, interventie, bemoeizorg en begeleid wonen. De huurbegeleiding van het SVK moet de huurder aanmelden door een casus (verslag van de situatie) op te sturen naar het CAW team. Binnen het CAW team wordt er overlegd welke begeleidingsvorm het meest aangewezen is. Jammer genoeg bestaat dit aanbod maar uit 11 begeleidingsplaatsen en dit terwijl het SVK 157 huurders heeft. In een volgend hoofdstuk geef ik meer uitleg over de subsidies. Er zijn drie soorten: de opstartsubsidie, de basissubsidie en de aanvullende subsidie. Deze subsidies zijn er om de personeels- en werkingskosten te bekostigen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moet het SVK aan voorwaarden voldoen: de erkenningsvoorwaarden en de subsidievoorwaarden. Naast deze subsidie krijgt het SVK nog andere bijdragen. Deze bijdragen bestaan uit de gemeentelijke bijdrage (jaarlijkse en éénmailige bijdrage) en het sociale Maribel. Het sociaal Maribel kan enkel gebruikt worden voor het creëren van een bijkomende arbeidsplaats. Na dit theoretisch gedeelte start mijn onderzoek. Bij het onderzoek ben ik eerst via een interview nagegaan wat de tijdsbesteding van de huurbegeleiding is. Aan de hand van deze cijfers kon ik nagaan hoeveel tijd er nog overbleef voor huisbezoeken te doen. Daarna heb ik onderzocht waarom huisbezoeken belangrijk zijn. Dit heb ik gedaan door het profiel van de huurders te onderzoeken op basis van hun inkomen en hun vorige woonsituatie. Uit dat profiel kan je afleiden dat het SVK te maken heeft met een zware doelgroep, die door hun verleden financiële problemen hebben, maar ook moeite hebben met sociale aanpassing. Om hen daarmee te helpen moeten ze voldoende begeleid worden. Omdat je aan het profiel niet genoeg hebt, heb ik ook de huurachterstand onderzocht en deze gelinkt aan het aantal huisbezoeken. Uit deze cijfers kan je duidelijk afleiden dat hoe minder huisbezoeken er gedaan worden hoe groter de huurachterstand wordt. Waarom er te weinig huisbezoeken gedaan worden, is dan een logische volgende vraag. Om dit te onderzoeken heb ik de beschikbare middelen van het SVK doorgelicht. In de eerste plaats zijn dat de subsidies. Hoeveel subsidies krijgt een SVK en wat kunnen ze hier mee betalen? In de periode 2009 tot 2013 waren de subsidies amper voldoende, zelfs te weinig om de personeelskost te betalen. Gelukkig heeft SVK Midden-Limburg nog extra steun van de OCMW’s en gemeenten, maar zelfs met deze bijdragen komen ze nog niet uit de kosten. Door het tekort aan subsidies kan het SVK geen extra personeel aanwerven met als gevolg dat er geen extra huisbezoeken gedaan kunnen worden. Naar 2014 wordt het erger omdat het personeelsbestand hetzelfde blijft maar er wel extra huurders bijkomen. M.a.w. in 2014 zullen er nog minder huisbezoeken kunnen doorgaan. Dit heeft gevolgen voor de huurders! Door onvoldoende begeleiding te bieden groeit de huurachterstand die vervolgens leidt tot uithuiszettingen. Dat terwijl het SVK juist woonzekerheid zou bieden. Een ander gevolg van het tekort aan subsidies is dat het personeel erg onder druk komt te staan en dat heeft een negatieve invloed op de werksfeer. Er ontstaat wrevel op de werkvloer. Mijn belangrijkste aanbevelingen zijn:  meer middelen voor de SVK’s;  een betere samenwerking met externe diensten;  een efficiëntere verdeling van het takenpakket;  betere interne communicatie.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Eindwerk
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd3166210780
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer