About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant

2017
Arnalsteen, Greet
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Doorstroomvijvers zijn vijvers die rechtstreeks in verbinding staan met een waterloop en waar het hoofddebiet van een waterloop continu doorheen loopt. Uit eerdere resultaten van preliminaire analyses van een dergelijk systeem op de waterloop de IJse (Hoeilaart) is gebleken dat een doorstroomvijver een significant en positief effect kan hebben op de waterkwaliteit van de afwaartse waterloop. Via deze bachelorproef wordt nagegaan of we dit positief effect kunnen veralgemenen naar gelijkaardige systemen en in welke mate dit een invloed heeft op de ecologische toestand van de waterloop. De Europese Kaderrichtlijn beoogt immers een 'goede toestand’ voor oppervlaktewater te behalen, om deze doelstelling te behalen moeten er blijvend inspanningen geleverd worden.
Er wordt geopteerd om een verkennende studie te doen van vijf doorstroomvijvers in de regio van Leuven. Tijdens een eerste bezoek zijn een aantal algemene habitatkenmerken opgemeten. Vervolgens zijn de doorstroomvijvers in het voorjaar 2017 vier keer gemonitord. Telkens zijn een aantal fysico-chemische variabelen opgemeten in de waterloop op- en afwaarts van de vijvers. Om ook het effect van doorstroomvijvers op de biologische kwaliteit te onderzoeken, zijn op dezelfde locaties de macro-invertebraten eenmalig bemonsterd. De fysico-chemische parameters zijn op het terrein zelf bemeten met behulp van draagbare meettoestellen. Een aantal chemische kwaliteitsparameters zijn geanalyseerd door het laboratorium van de Vlaamse Milieumaatschappij in Gent. Op één systeem (zandvang Heverlee) is gebruik gemaakt van een parametersonde die gedurende 7 weken op een continue manier een aantal variabelen kan opmeten. De biologische kwaliteit is bepaald door het determineren van macro-invertebraten die nadien vertaald zijn tot een score die de ecologische toestand aangeeft. Naast het vergelijken van de fysische, chemische en biologische parameters stroomop- en stroomafwaarts, is ook gekeken of deze meetwaarden voldoen aan de wettelijk vastgelegde normen voor oppervlaktewateren.
Voor drie van de vijf onderzochte vijvers vinden we een indicatie dat de biologische, chemische en/of fysische toestand stroomafwaarts verbetert. Dit is vooral het geval voor de kleinere waterlopen die, relatief gezien, op grotere doorstroomvijvers zijn aangesloten (o.a. Vaalbeek – Zoet Water). De doorlooptijd is in deze systemen vermoedelijk zeer hoog. Dit laat toe dat voldoende sedimentpartikels, en de hieraan gebonden polluenten en nutriënten, zich kunnen settelen. Als daarenboven de bovenloop van de waterloop sterk vervuild is, dan is de kans op het vinden van een gunstig effect van doorstroomvijvers ook groter. Dit is duidelijk het geval voor de IJse tijdens de preliminaire studie, voor de Vaalbeek en voor de Leibeek. Door het relatief lage aantal onderzochte vijvers en de grote variatie die aanwezig was tussen de systemen was het moeilijk om de resultaten op een statistische manier te veralgemenen. Deze bachelorproef stelt ons in staat om de effecten van toekomstige projecten, waarbij een vijver- of moerassystemen aangesloten worden op de waterloop (bijvoorbeeld de IJsebroeken op de IJse), beter te kunnen inschatten. Op basis van de bevindingen van deze studie zijn er ook een aantal suggesties gegeven voor verder onderzoek. Zo geven we aan dat de effecten van doorstroomvijvers best het jaar rond worden gemonitord, en niet enkel in het voorjaar wanneer er nog weinig waterplanten in de vijvers staan. Daarnaast is het belangrijk om ook het gevoerde beheer van de vijvers (frequentie van ruimingen, al dan niet uitzetten van vis, maaien van vegetatie, …) te achterhalen en mee te nemen in de verklaring van de resultaten.

Full text:
File Size Type Checksum  
Scriptie_GreetArnalsteen.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3811 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Arnalsteen, G. (2017). Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8755ca4a25f0.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer