About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Gebruiksvoorwaarden website

 1. Algemeen

  De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website te bekijken of er op eender welke wijze gebruik van te maken. Door een verder bezoek aan de website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, eventueel aangevuld met bijkomende voorwaarden zoals vermeld op de site.

  U gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van de website of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De website is beschikbaar “as is” en zonder dat er garanties geleverd worden.

  De Hogeschool PXL kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel dat u mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de website of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.

  Wanneer Hogeschool PXL vaststelt dat u één van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, dan kan Hogeschool PXL u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website ontzeggen.
 2. Intellectuele eigendomsrechten

  U aanvaardt en erkent dat de website foto's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst eigendom zijn van de Hogeschool PXL of van derden. Als gebruiker krijgt u van Hogeschool PXL een niet-exclusief recht om de website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat betekent dat u de website mag bekijken en de informatie mag downloaden, dat u van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze mag reproduceren en gebruiken. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Hogeschool PXL .
 3. Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden

  De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen. De bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde uit het Belgische of het Europese recht.
 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en rechtbanken van Antwerpen zijn die de bevoegdheid hebben om daar in geval van een geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de voorwaarden, kennis van te nemen.
 5. Illegale inhoud

  Gelieve te noteren dat enkel u aansprakelijk bent voor de inhoud die op uw vraag in ons systeem is ingevoerd of ons door u werd toegestuurd. Gelieve ervoor te zorgen dat de attachments die u ons verstuurt geen virussen bevatten. De informatie die u ons verstrekt, moet nauwkeurig zijn en mag de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten niet schenden, mag niet in strijd zijn met de wetgeving, het mededingingsrecht of andere toepasselijke bepalingen, met regelgeving, de rechten van derden in het algemeen of de openbare orde. Wij wijzen erop dat u zich ertoe verbindt ons te vrijwaren tegen alle vorderingen die tegen ons worden ingesteld als gevolg van het feit dat u hebt nagelaten te verhinderen dat de informatie die u ons verstrekt illegale inhoud bevat.©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer