About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,159 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
4 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
7 De asociale kant van sociale media
8 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
21 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
23 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
24 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
28 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
30 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
44 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
45 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
59 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
60 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
64 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
67 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
68 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
70 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
71 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
72 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
73 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
74 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
77 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
79 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
84 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
88 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
90 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
91 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
94 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
96 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
97 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
98 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
99 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
100 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
108 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
109 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
110 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
114 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
118 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
119 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
120 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
122 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
125 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
129 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
132 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
133 Reis door het Oude Egypte
134 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
137 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
138 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
140 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
146 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
148 Handlettering by hand
151 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
153 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
154 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
158 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
159 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
160 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
167 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
168 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
170 Picturing the net
171 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
173 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
174 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
179 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
182 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
184 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
190 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
201 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
205 Rouwproces in de klas
213 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
217 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
219 Project Reusable components
223 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
225 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
228 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
230 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
233 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
238 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
239 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
249 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
251 Productevaluatie
254 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
255 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
257 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
258 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
260 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
271 DidacTweetjes
272 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
274 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
285 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
287 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
289 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
302 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
310 Energie-efficiëntie van productiemachines
316 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
320 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
338 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
340 De draagbare dood
343 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
356 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
357 Heimsuchung
363 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
384 Strips in de les geschiedenis
389 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
390 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
391 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
404 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
412 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
433 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
438 Outlook in STW
470 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
481 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
493 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
536 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
578 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
579 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer