About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


970 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
7 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
8 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
9 De asociale kant van sociale media
14 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
16 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
20 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
30 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
33 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
41 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
43 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
47 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
48 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
49 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
51 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
55 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
56 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
57 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
61 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
62 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
64 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
70 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
71 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
72 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
75 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
76 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
80 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
81 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
84 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
85 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
86 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
88 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
89 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
90 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
92 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
93 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
98 Reis door het Oude Egypte
100 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
105 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
107 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
110 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
112 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
115 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
116 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
117 Handlettering by hand
122 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
125 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
126 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
130 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
134 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
137 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
138 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
142 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
144 Picturing the net
146 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
147 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
148 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
151 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
152 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
155 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
156 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
158 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
167 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
169 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
170 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
171 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
177 Rouwproces in de klas
178 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
182 Project Reusable components
183 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
184 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
185 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
186 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
189 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
190 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
200 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
202 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
204 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
205 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
212 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
213 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
216 Productevaluatie
219 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
227 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
230 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
234 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
236 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
239 DidacTweetjes
241 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
243 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
244 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
251 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
257 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
258 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
270 Energie-efficiëntie van productiemachines
272 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
283 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
284 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
291 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
293 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
311 De draagbare dood
332 Heimsuchung
338 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
340 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
348 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
351 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
358 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
377 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
388 Outlook in STW
398 Strips in de les geschiedenis
411 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
435 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
443 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
461 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
464 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
465 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer