About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,068 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
5 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
6 De asociale kant van sociale media
7 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
18 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
20 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
22 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
23 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
36 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
43 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
49 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
50 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
53 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
60 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
62 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
64 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
65 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
66 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
67 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
69 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
73 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
75 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
77 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
78 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
79 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
85 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
86 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
87 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
88 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
89 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
90 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
93 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
97 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
99 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
100 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
104 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
110 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
111 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
112 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
115 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
116 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
118 Reis door het Oude Egypte
120 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
126 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
127 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
129 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
131 Handlettering by hand
134 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
138 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
139 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
142 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
144 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
148 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
150 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
151 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
153 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
155 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
157 Picturing the net
161 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
164 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
165 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
167 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
169 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
170 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
172 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
173 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
184 Rouwproces in de klas
185 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
189 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
191 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
198 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
203 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
204 Project Reusable components
207 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
210 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
211 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
213 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
219 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
226 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
228 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
229 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
239 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
244 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
249 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
250 Productevaluatie
251 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
256 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
257 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
262 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
263 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
266 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
267 DidacTweetjes
286 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
294 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
303 Energie-efficiëntie van productiemachines
304 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
306 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
317 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
326 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
337 De draagbare dood
338 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
352 Strips in de les geschiedenis
353 Heimsuchung
374 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
375 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
377 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
386 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
389 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
408 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
418 Outlook in STW
447 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
467 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
469 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
503 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
508 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
509 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer