About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


1,061 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
6 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
8 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
9 De asociale kant van sociale media
14 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
16 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
20 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
33 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
35 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
41 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
44 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
47 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
48 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
49 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
54 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
56 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
57 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
58 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
62 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
64 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
67 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
69 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
70 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
75 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
76 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
77 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
81 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
82 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
84 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
85 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
88 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
89 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
90 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
91 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
92 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
94 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
99 Reis door het Oude Egypte
102 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
108 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
109 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
112 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
115 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
118 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
121 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
124 Handlettering by hand
125 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
127 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
130 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
135 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
136 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
139 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
140 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
144 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
146 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
147 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
148 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
150 Picturing the net
154 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
155 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
158 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
159 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
160 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
168 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
169 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
170 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
175 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
177 Rouwproces in de klas
180 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
182 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
184 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
186 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
187 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
188 Project Reusable components
190 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
192 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
199 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
203 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
205 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
207 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
215 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
217 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
218 Productevaluatie
223 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
227 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
228 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
235 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
236 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
237 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
241 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
244 DidacTweetjes
249 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
258 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
263 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
268 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
276 Energie-efficiëntie van productiemachines
278 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
287 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
288 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
295 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
300 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
309 Strips in de les geschiedenis
311 De draagbare dood
339 Heimsuchung
342 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
347 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
349 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
357 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
365 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
384 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
391 Outlook in STW
418 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
438 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
441 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
473 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
494 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
495 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer