About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


959 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
7 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
8 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
9 De asociale kant van sociale media
12 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
14 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
20 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
22 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
31 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
36 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
39 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
41 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
42 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
43 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
46 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
47 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
48 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
50 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
59 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
60 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
61 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
63 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
67 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
69 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
70 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
71 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
72 Reis door het Oude Egypte
73 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
75 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
79 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
82 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
83 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
84 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
85 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
86 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
89 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
93 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
97 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
100 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
101 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
105 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
107 Handlettering by hand
109 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
110 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
112 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
116 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
122 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
123 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
124 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
127 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
130 Picturing the net
133 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
134 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
137 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
139 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
140 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
141 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
142 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
146 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
147 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
149 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
156 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
161 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
166 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
168 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
170 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
172 Project Reusable components
176 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
177 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
178 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
179 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
181 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
185 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
186 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
187 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
192 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
193 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
197 Rouwproces in de klas
198 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
201 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
203 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
205 Productevaluatie
208 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
211 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
215 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
223 DidacTweetjes
224 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
234 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
236 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
238 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
240 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
245 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
251 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
252 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
254 Energie-efficiëntie van productiemachines
258 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
267 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
268 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
269 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
275 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
308 De draagbare dood
311 Heimsuchung
312 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
324 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
328 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
335 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
343 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
358 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
370 Outlook in STW
390 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
392 Strips in de les geschiedenis
415 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
428 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
459 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
462 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
463 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer