About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


959 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
7 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
8 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
9 De asociale kant van sociale media
14 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
15 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
20 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
26 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
32 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
41 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
42 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
44 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
46 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
47 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
48 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
51 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
52 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
53 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
59 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
61 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
62 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
66 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
68 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
69 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
71 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
73 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
75 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
77 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
79 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
81 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
82 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
83 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
84 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
86 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
87 Reis door het Oude Egypte
89 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
90 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
96 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
105 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
107 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
109 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
110 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
111 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
114 Handlettering by hand
116 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
124 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
126 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
128 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
132 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
133 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
138 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
139 Picturing the net
140 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
141 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
142 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
143 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
148 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
149 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
150 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
153 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
154 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
157 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
167 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
169 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
170 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
171 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
175 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
179 Project Reusable components
180 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
182 Rouwproces in de klas
183 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
184 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
185 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
187 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
191 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
192 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
196 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
197 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
201 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
207 Productevaluatie
208 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
209 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
211 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
226 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
228 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
230 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
231 DidacTweetjes
237 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
238 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
239 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
247 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
248 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
253 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
256 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
263 Energie-efficiëntie van productiemachines
266 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
271 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
273 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
283 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
284 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
311 De draagbare dood
324 Heimsuchung
327 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
338 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
339 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
346 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
354 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
367 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
381 Outlook in STW
403 Strips in de les geschiedenis
404 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
425 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
435 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
460 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
463 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
464 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer