About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,096 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
4 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
7 De asociale kant van sociale media
8 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
19 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
20 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
21 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
27 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
37 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
41 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
53 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
57 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
59 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
63 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
65 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
66 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
67 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
68 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
69 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
72 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
73 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
76 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
81 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
82 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
85 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
86 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
89 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
90 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
91 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
93 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
94 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
96 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
99 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
102 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
103 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
110 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
111 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
116 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
118 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
119 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
120 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
124 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
127 Reis door het Oude Egypte
129 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
130 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
131 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
133 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
134 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
138 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
139 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
143 Handlettering by hand
148 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
149 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
150 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
155 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
157 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
158 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
160 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
165 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
166 Picturing the net
170 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
172 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
173 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
176 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
177 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
179 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
185 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
193 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
194 Rouwproces in de klas
203 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
207 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
208 Project Reusable components
218 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
221 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
222 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
224 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
228 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
232 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
233 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
241 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
249 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
250 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
253 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
256 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
257 Productevaluatie
258 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
263 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
266 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
270 DidacTweetjes
274 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
275 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
279 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
299 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
305 Energie-efficiëntie van productiemachines
306 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
315 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
328 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
331 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
345 De draagbare dood
347 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
352 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
357 Heimsuchung
372 Strips in de les geschiedenis
382 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
383 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
386 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
393 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
402 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
427 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
432 Outlook in STW
465 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
477 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
486 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
507 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
519 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
520 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer