About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,177 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
5 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
6 De asociale kant van sociale media
8 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
21 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
22 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
25 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
27 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
31 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
45 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
46 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
56 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
63 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
65 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
66 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
67 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
68 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
69 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
72 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
73 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
75 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
76 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
79 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
84 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
86 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
88 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
92 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
93 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
94 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
98 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
99 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
104 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
105 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
106 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
108 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
114 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
116 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
120 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
122 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
123 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
125 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
129 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
131 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
132 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
135 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
137 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
140 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
141 Reis door het Oude Egypte
144 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
147 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
153 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
155 Handlettering by hand
157 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
158 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
161 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
162 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
164 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
167 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
168 Picturing the net
172 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
173 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
174 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
175 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
179 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
180 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
193 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
199 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
207 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
215 Rouwproces in de klas
219 Project Reusable components
221 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
226 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
231 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
232 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
234 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
240 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
241 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
244 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
245 Productevaluatie
246 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
255 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
256 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
257 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
260 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
269 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
271 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
272 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
273 DidacTweetjes
284 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
296 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
309 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
314 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
316 Energie-efficiëntie van productiemachines
317 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
323 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
336 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
350 De draagbare dood
356 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
363 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
364 Heimsuchung
367 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
371 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
392 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
396 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
397 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
398 Strips in de les geschiedenis
406 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
426 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
445 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
450 Outlook in STW
479 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
489 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
504 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
557 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
590 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
591 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer