About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,068 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
5 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
6 De asociale kant van sociale media
8 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
19 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
20 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
23 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
25 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
40 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
44 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
48 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
53 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
55 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
62 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
63 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
64 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
66 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
67 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
68 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
69 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
76 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
77 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
79 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
81 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
84 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
87 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
88 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
89 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
90 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
91 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
92 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
95 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
99 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
102 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
104 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
108 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
113 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
114 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
115 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
116 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
117 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
119 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
122 Reis door het Oude Egypte
127 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
128 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
131 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
132 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
133 Handlettering by hand
134 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
137 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
145 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
146 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
147 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
151 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
155 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
156 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
157 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
160 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
162 Picturing the net
168 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
169 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
171 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
172 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
174 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
176 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
182 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
183 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
191 Rouwproces in de klas
194 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
196 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
205 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
206 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
208 Project Reusable components
213 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
214 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
215 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
220 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
224 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
232 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
234 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
238 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
247 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
248 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
252 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
254 Productevaluatie
255 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
258 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
265 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
267 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
268 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
270 DidacTweetjes
275 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
295 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
301 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
306 Energie-efficiëntie van productiemachines
313 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
320 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
328 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
334 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
340 De draagbare dood
347 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
354 Heimsuchung
360 Strips in de les geschiedenis
378 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
379 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
380 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
387 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
394 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
417 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
423 Outlook in STW
459 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
472 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
480 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
504 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
509 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
510 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer