About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
9 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
13 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
18 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
25 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
34 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
41 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
42 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
51 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
52 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
53 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
57 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
59 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
60 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
62 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
64 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
68 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
79 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
83 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
84 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
86 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
87 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
89 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
90 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
92 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
93 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
96 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
103 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
106 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
109 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
112 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
113 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
122 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
123 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
137 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
141 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
143 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
146 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
156 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
157 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
159 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
167 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
174 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
177 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
182 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
183 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
186 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
192 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
193 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
201 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
205 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
214 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
217 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
218 Project Reusable components
226 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
233 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
237 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
252 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
258 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
259 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
261 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
265 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
270 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
271 Reis door het Oude Egypte
283 Rouwproces in de klas
292 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
297 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
300 Productevaluatie
321 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
322 Handlettering by hand
325 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
336 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
337 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
341 Picturing the net
348 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
349 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
356 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
360 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
362 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
367 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
371 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
375 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
377 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
380 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
393 DidacTweetjes
418 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
425 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
426 Heimsuchung
427 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
430 Strips in de les geschiedenis
442 De draagbare dood
452 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
455 Energie-efficiëntie van productiemachines
457 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
458 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
463 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
466 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
470 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
477 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
496 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
511 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
512 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
515 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
540 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
541 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
546 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
556 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
571 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
572 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
579 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
605 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
606 Outlook in STW
763 Hypothecair krediet bij ING
764 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer