About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
8 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
13 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
14 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
22 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
34 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
40 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
41 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
46 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
47 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
52 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
56 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
58 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
59 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
60 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
61 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
67 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
72 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
79 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
82 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
83 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
84 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
86 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
87 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
89 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
92 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
94 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
99 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
102 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
105 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
110 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
111 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
120 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
129 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
133 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
137 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
140 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
143 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
148 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
154 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
155 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
157 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
163 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
178 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
182 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
184 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
186 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
187 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
196 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
200 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
203 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
204 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
214 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
220 Project Reusable components
225 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
228 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
229 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
246 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
250 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
252 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
257 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
265 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
269 Reis door het Oude Egypte
270 Rouwproces in de klas
281 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
282 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
287 Productevaluatie
292 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
314 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
320 Handlettering by hand
321 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
323 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
329 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
330 Picturing the net
338 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
341 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
344 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
354 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
356 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
363 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
364 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
366 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
372 DidacTweetjes
378 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
389 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
416 Strips in de les geschiedenis
418 Heimsuchung
419 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
421 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
436 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
437 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
444 Energie-efficiëntie van productiemachines
445 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
447 De draagbare dood
450 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
451 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
456 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
466 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
481 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
482 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
499 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
504 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
507 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
537 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
539 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
546 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
549 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
568 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
572 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
578 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
598 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
602 Outlook in STW
757 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
759 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer