About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
4 De asociale kant van sociale media
6 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
11 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
20 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
23 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
32 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
34 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
41 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
51 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
54 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
56 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
59 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
63 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
70 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
72 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
73 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
74 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
78 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
79 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
80 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
82 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
83 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
85 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
87 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
91 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
96 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
99 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
100 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
102 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
110 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
114 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
116 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
119 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
120 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
122 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
124 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
127 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
132 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
135 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
136 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
141 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
143 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
147 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
151 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
153 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
159 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
167 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
174 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
184 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
186 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
189 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
193 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
194 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
205 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
206 Reis door het Oude Egypte
208 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
212 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
214 Project Reusable components
217 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
219 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
222 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
235 Handlettering by hand
239 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
240 Picturing the net
246 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
256 Productevaluatie
262 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
268 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
273 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
278 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
282 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
289 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
290 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
308 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
309 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
310 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
322 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
325 DidacTweetjes
326 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
329 Rouwproces in de klas
339 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
343 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
351 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
353 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
363 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
365 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
367 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
373 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
386 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
388 Heimsuchung
394 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
399 Energie-efficiëntie van productiemachines
402 De draagbare dood
403 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
408 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
423 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
443 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
444 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
446 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
451 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
452 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
454 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
474 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
484 Strips in de les geschiedenis
485 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
500 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
507 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
516 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
518 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
539 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
561 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
564 Outlook in STW
576 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
644 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
645 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer