About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,318 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
3 De asociale kant van sociale media
8 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
11 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
14 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
24 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
32 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
34 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
44 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
45 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
46 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
55 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
56 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
58 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
62 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
68 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
69 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
71 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
74 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
79 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
81 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
85 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
87 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
90 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
94 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
97 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
99 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
102 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
103 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
108 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
110 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
117 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
120 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
121 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
127 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
129 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
134 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
135 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
139 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
142 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
143 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
147 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
149 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
152 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
157 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
162 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
164 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
182 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
185 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
187 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
200 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
204 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
206 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
208 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
213 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
215 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
216 Project Reusable components
223 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
227 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
243 Reis door het Oude Egypte
245 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
252 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
260 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
261 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
276 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
278 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
280 Picturing the net
283 Handlettering by hand
284 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
286 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
287 Productevaluatie
305 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
319 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
322 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
323 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
326 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
342 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
343 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
344 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
355 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
357 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
360 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
366 Rouwproces in de klas
371 DidacTweetjes
372 Strips in de les geschiedenis
375 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
388 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
398 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
403 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
405 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
412 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
417 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
419 Heimsuchung
420 Energie-efficiëntie van productiemachines
428 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
436 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
449 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
451 De draagbare dood
453 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
466 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
480 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
484 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
486 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
488 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
492 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
502 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
522 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
531 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
542 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
548 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
550 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
559 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
584 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
587 Outlook in STW
664 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
665 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer