About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
10 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
11 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
18 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
27 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
34 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
42 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
43 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
47 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
52 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
54 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
57 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
58 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
60 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
62 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
63 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
68 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
73 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
80 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
81 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
82 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
84 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
85 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
90 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
92 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
95 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
96 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
98 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
100 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
106 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
107 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
116 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
122 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
123 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
134 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
140 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
142 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
145 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
150 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
158 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
163 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
164 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
176 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
177 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
182 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
184 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
187 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
190 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
191 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
198 Project Reusable components
199 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
204 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
210 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
211 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
227 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
238 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
239 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
245 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
246 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
252 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
259 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
260 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
263 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
267 Reis door het Oude Egypte
279 Rouwproces in de klas
302 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
306 Productevaluatie
310 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
321 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
323 Handlettering by hand
325 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
338 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
341 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
349 Picturing the net
354 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
355 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
358 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
359 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
363 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
367 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
373 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
375 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
380 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
399 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
401 DidacTweetjes
408 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
429 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
432 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
438 De draagbare dood
440 Heimsuchung
459 Strips in de les geschiedenis
460 Energie-efficiëntie van productiemachines
466 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
468 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
476 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
478 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
481 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
486 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
492 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
501 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
513 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
514 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
518 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
545 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
555 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
556 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
565 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
566 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
568 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
569 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
570 Outlook in STW
571 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
763 Hypothecair krediet bij ING
764 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer