About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,301 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
3 De asociale kant van sociale media
8 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
11 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
16 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
23 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
33 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
34 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
44 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
45 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
47 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
55 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
56 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
60 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
62 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
68 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
69 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
71 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
74 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
79 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
82 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
86 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
87 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
91 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
96 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
97 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
100 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
101 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
104 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
107 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
111 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
117 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
119 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
120 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
126 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
128 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
129 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
136 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
140 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
141 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
142 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
147 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
148 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
155 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
156 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
160 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
161 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
179 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
182 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
183 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
195 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
202 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
207 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
208 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
214 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
215 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
217 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
222 Project Reusable components
227 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
239 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
242 Reis door het Oude Egypte
250 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
256 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
260 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
267 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
268 Handlettering by hand
269 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
270 Picturing the net
282 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
283 Productevaluatie
288 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
296 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
311 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
319 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
322 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
326 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
328 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
336 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
347 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
351 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
352 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
360 Strips in de les geschiedenis
363 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
365 Rouwproces in de klas
367 DidacTweetjes
372 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
391 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
392 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
394 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
404 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
410 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
411 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
415 Heimsuchung
419 Energie-efficiëntie van productiemachines
424 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
431 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
443 De draagbare dood
444 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
448 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
470 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
471 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
474 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
480 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
485 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
492 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
498 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
511 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
520 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
541 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
546 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
548 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
556 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
573 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
585 Outlook in STW
646 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
647 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer