About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
3 De asociale kant van sociale media
7 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
11 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
18 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
23 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
33 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
34 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
44 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
46 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
47 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
53 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
56 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
59 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
62 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
68 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
69 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
72 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
73 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
80 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
81 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
86 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
88 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
92 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
96 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
97 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
101 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
102 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
109 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
110 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
111 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
118 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
119 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
122 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
126 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
128 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
129 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
134 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
137 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
141 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
143 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
147 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
148 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
154 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
156 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
160 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
161 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
179 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
180 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
185 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
195 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
200 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
206 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
210 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
212 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
214 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
218 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
220 Project Reusable components
229 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
235 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
238 Reis door het Oude Egypte
249 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
258 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
261 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
263 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
265 Handlettering by hand
267 Picturing the net
268 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
280 Productevaluatie
282 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
289 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
294 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
309 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
315 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
318 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
322 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
325 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
336 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
345 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
350 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
351 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
355 Strips in de les geschiedenis
362 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
363 DidacTweetjes
366 Rouwproces in de klas
369 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
386 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
392 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
396 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
402 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
407 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
412 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
413 Heimsuchung
417 Energie-efficiëntie van productiemachines
423 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
431 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
440 De draagbare dood
445 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
446 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
467 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
474 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
476 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
479 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
483 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
495 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
498 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
510 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
521 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
542 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
545 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
547 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
556 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
574 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
583 Outlook in STW
644 Hypothecair krediet bij ING
645 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer