About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,159 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
3 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
6 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
9 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
10 Wegwijs in de wereld van dementie
12 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
13 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
15 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
16 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
17 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
18 Jongeren en musea
22 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
25 Werken met ouderen, een uitdaging?
29 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
31 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
32 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
33 De herstelvisie door de bril van de cliënt
34 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
35 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
36 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
37 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
43 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
46 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
47 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
49 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
50 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
51 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
52 Competentiemanagement: The skills matrix
53 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om pozie te integreren in het KSO
54 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
55 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
56 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
57 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
58 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
61 Pozie in het b.s.o.
62 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
63 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
65 Kinderarmoede bij allochtonen
75 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
76 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
78 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
81 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
83 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
85 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
87 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
92 De tools van EVA
93 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
95 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
101 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
103 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
104 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
105 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
106 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
107 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
111 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
112 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
113 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
115 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
117 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
123 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
124 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
126 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
128 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
130 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
131 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patinten en hun familieleden: een nulmeting
135 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
139 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
141 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
142 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
144 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
145 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
149 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
150 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
152 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
155 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
157 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
161 Spring Dance Event 2015
162 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
164 Discovering Down Under
166 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
169 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
172 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
176 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
177 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
180 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
181 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
183 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
187 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
188 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
189 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
191 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
193 Ontwerpen van ventilatiesystemen
194 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
199 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
203 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
211 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
212 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
218 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
226 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
229 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
232 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
237 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
241 Geschiedenislessen op de tablet
243 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
245 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
250 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
252 Tablio binnen het vak economie
253 Kom onder je kerktoren uit
256 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
262 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
265 Teqball. Initiatielessen Teqball
273 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
275 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
277 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
281 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
295 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
296 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
303 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
307 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
308 Grenzen in spatiale ruimtes
309 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
312 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
313 E-Hockey evenement
315 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
328 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
330 Amai, mijn (h)oren !?
332 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
334 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
336 "Cave X". Het spel met de waarheid
358 Modern literature integrated in the English classroom
359 Edelplast: van kabels tot sieraden
360 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
364 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
377 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
388 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
394 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
400 Beeldvorming van voetbal in de kunst
403 De impact van de zorgregie
408 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
424 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
425 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
435 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
446 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
452 Articulations of intangible things
464 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
467 De hybride tabletgame
475 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
486 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
497 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1
507 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer