About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


959 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
3 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
4 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
5 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
6 Wegwijs in de wereld van dementie
10 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
11 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
12 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
16 Werken met ouderen, een uitdaging?
17 De herstelvisie door de bril van de cliënt
18 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
19 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
21 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
22 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
23 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
24 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
27 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
28 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
29 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
30 Competentiemanagement: The skills matrix
31 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
34 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
36 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
37 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
38 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
39 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
40 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
43 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
45 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
49 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
50 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
54 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
55 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
56 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
57 Poëzie in het b.s.o.
58 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
60 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
63 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
64 De tools van EVA
65 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
67 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
72 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
74 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
78 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
80 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
85 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
88 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
91 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
93 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
97 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
98 Jongeren en musea
99 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
101 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
102 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
103 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
104 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
106 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
108 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
112 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
113 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
119 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
120 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
121 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
122 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
123 Kinderarmoede bij allochtonen
125 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
127 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
129 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
130 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
134 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
135 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
136 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
137 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
144 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
146 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
147 Discovering Down Under
152 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
155 Spring Dance Event 2015
158 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
159 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
160 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
161 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
162 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
164 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
168 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
172 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
174 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
176 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
177 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
178 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
181 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
186 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
188 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
193 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
195 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
199 Ontwerpen van ventilatiesystemen
202 Kom onder je kerktoren uit
203 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
204 Tablio binnen het vak economie
205 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
213 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
214 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
215 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
217 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
218 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
220 Geschiedenislessen op de tablet
222 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
223 Teqball. Initiatielessen Teqball
224 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
229 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
232 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
234 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
240 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
241 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
242 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
243 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
244 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
245 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
250 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
252 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
254 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
255 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
265 Modern literature integrated in the English classroom
268 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
272 Amai, mijn (h)oren !?
285 E-Hockey evenement
286 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
290 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
291 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
299 Grenzen in spatiale ruimtes
301 Edelplast: van kabels tot sieraden
308 "Cave X". Het spel met de waarheid
309 Beeldvorming van voetbal in de kunst
312 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
313 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
316 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
355 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
363 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
366 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
376 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
385 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
396 Articulations of intangible things
397 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
408 De hybride tabletgame
413 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
416 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
423 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
432 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1
443 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
453 De impact van de zorgregie©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer