About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,242 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
4 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
7 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
10 Wegwijs in de wereld van dementie
11 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
13 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
14 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
15 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
16 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
19 Jongeren en musea
23 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
26 Werken met ouderen, een uitdaging?
28 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
31 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
33 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
34 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
35 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
36 Poëzie in het b.s.o.
39 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
40 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
41 De herstelvisie door de bril van de cliënt
42 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
43 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
44 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
45 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
46 Competentiemanagement: The skills matrix
47 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
48 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
51 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
53 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
55 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
56 Kinderarmoede bij allochtonen
57 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
58 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
60 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
61 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
63 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
64 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
77 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
79 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
82 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
84 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
85 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
90 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
95 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
97 De tools van EVA
98 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
99 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
101 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
103 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
105 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
107 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
108 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
109 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
110 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
113 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
118 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
119 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
125 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
127 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
131 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
134 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
137 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
138 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
140 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
141 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
143 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
147 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
149 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
150 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
151 Spring Dance Event 2015
152 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
153 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
156 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
159 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
160 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
162 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
164 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
169 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
171 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
176 Discovering Down Under
182 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
184 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
192 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
193 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
196 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
197 Ontwerpen van ventilatiesystemen
198 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
199 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
200 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
204 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
206 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
207 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
208 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
215 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
218 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
222 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
225 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
232 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
237 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
238 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
252 Geschiedenislessen op de tablet
256 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
257 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
262 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
268 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
269 Tablio binnen het vak economie
273 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
283 Kom onder je kerktoren uit
284 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
287 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
303 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
305 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
310 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
327 E-Hockey evenement
331 Teqball. Initiatielessen Teqball
334 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
336 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
338 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
340 "Cave X". Het spel met de waarheid
342 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
350 Amai, mijn (h)oren !?
356 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
359 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
374 Grenzen in spatiale ruimtes
379 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
381 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
384 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
386 De impact van de zorgregie
388 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
397 Edelplast: van kabels tot sieraden
408 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
414 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
417 Modern literature integrated in the English classroom
420 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
440 Beeldvorming van voetbal in de kunst
451 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
457 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
463 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
468 De hybride tabletgame
490 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
491 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
493 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
497 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
500 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
502 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
504 Articulations of intangible things
554 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
568 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
576 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer