About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,068 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
3 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
4 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
8 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
9 Wegwijs in de wereld van dementie
12 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
13 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
15 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
16 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
17 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
21 Werken met ouderen, een uitdaging?
25 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
26 De herstelvisie door de bril van de cliënt
27 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
28 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
29 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
31 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
32 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
33 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
34 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
37 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
38 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
39 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
40 Competentiemanagement: The skills matrix
41 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
44 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
45 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
46 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
47 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
51 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
54 Jongeren en musea
56 Poëzie in het b.s.o.
57 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
58 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
63 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
68 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
70 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
71 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
74 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
76 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
80 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
81 Kinderarmoede bij allochtonen
82 De tools van EVA
84 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
91 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
92 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
94 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
96 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
98 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
101 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
102 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
103 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
105 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
106 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
107 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
108 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
113 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
119 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
121 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
122 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
123 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
124 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
128 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
130 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
132 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
133 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
135 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
136 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
137 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
140 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
141 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
146 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
147 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
149 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
152 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
154 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
156 Discovering Down Under
159 Spring Dance Event 2015
160 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
162 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
166 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
168 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
171 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
175 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
176 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
178 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
179 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
182 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
183 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
186 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
187 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
192 Ontwerpen van ventilatiesystemen
193 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
195 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
200 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
206 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
208 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
212 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
216 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
218 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
223 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
224 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
230 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
231 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
232 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
233 Geschiedenislessen op de tablet
234 Kom onder je kerktoren uit
236 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
237 Tablio binnen het vak economie
238 Teqball. Initiatielessen Teqball
245 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
253 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
254 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
261 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
271 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
276 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
279 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
282 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
283 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
287 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
291 Grenzen in spatiale ruimtes
293 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
295 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
296 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
300 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
310 E-Hockey evenement
315 Amai, mijn (h)oren !?
321 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
324 Modern literature integrated in the English classroom
344 "Cave X". Het spel met de waarheid
345 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
347 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
351 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
354 Edelplast: van kabels tot sieraden
356 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
369 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
370 Beeldvorming van voetbal in de kunst
396 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
397 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
398 De impact van de zorgregie
404 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
416 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
430 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
433 Articulations of intangible things
444 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
448 De hybride tabletgame
457 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
466 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
473 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1
488 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer