About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,173 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
3 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
7 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
9 Wegwijs in de wereld van dementie
10 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
12 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
13 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
15 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
16 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
18 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
20 Jongeren en musea
23 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
26 Werken met ouderen, een uitdaging?
30 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
33 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
34 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
35 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
36 De herstelvisie door de bril van de cliënt
37 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
39 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
40 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
43 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
44 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
48 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
49 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
50 Competentiemanagement: The skills matrix
51 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
52 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
53 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
54 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
55 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om pozie te integreren in het KSO
57 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
58 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
59 Kinderarmoede bij allochtonen
60 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
61 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
63 Pozie in het b.s.o.
65 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
77 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
79 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
81 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
82 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
83 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
86 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
89 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
90 De tools van EVA
91 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
96 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
100 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
101 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
102 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
103 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
107 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
109 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
110 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
111 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
112 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
117 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
118 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
124 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
126 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
127 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
128 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
132 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
134 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
136 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
138 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patinten en hun familieleden: een nulmeting
139 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
143 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
144 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
145 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
148 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
150 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
151 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
156 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
159 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
160 Spring Dance Event 2015
163 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
165 Discovering Down Under
169 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
171 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
172 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
176 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
178 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
181 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
182 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
184 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
186 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
187 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
189 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
190 Ontwerpen van ventilatiesystemen
193 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
196 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
201 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
208 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
209 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
212 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
222 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
228 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
229 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
235 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
236 Geschiedenislessen op de tablet
239 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
248 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
249 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
250 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
251 Tablio binnen het vak economie
252 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
258 Kom onder je kerktoren uit
264 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
274 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
276 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
277 Teqball. Initiatielessen Teqball
284 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
291 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
294 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
305 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
306 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
315 E-Hockey evenement
318 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
320 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
324 Grenzen in spatiale ruimtes
326 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
329 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
331 "Cave X". Het spel met de waarheid
332 Amai, mijn (h)oren !?
336 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
340 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
350 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
366 Edelplast: van kabels tot sieraden
375 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
376 Modern literature integrated in the English classroom
379 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
387 De impact van de zorgregie
389 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
403 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
409 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
413 Beeldvorming van voetbal in de kunst
423 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
434 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
440 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
452 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
457 Articulations of intangible things
459 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
473 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
480 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
483 De hybride tabletgame
503 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
509 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1
523 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer