About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


970 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
3 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
4 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
5 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
6 Wegwijs in de wereld van dementie
10 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
11 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
12 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
17 Werken met ouderen, een uitdaging?
18 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
19 De herstelvisie door de bril van de cliënt
21 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
23 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
24 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
25 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
27 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
28 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
29 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
31 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
32 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
34 Competentiemanagement: The skills matrix
35 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
36 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
37 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
38 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
39 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
42 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
44 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
45 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
50 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
52 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
53 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
54 Poëzie in het b.s.o.
58 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
59 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
60 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
63 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
66 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
68 De tools van EVA
69 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
73 Jongeren en musea
74 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
77 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
78 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
83 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
87 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
94 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
95 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
96 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
97 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
99 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
101 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
102 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
103 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
104 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
106 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
108 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
113 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
114 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
118 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
119 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
120 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
123 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
127 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
128 Kinderarmoede bij allochtonen
129 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
131 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
132 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
135 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
136 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
139 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
140 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
141 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
143 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
145 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
149 Discovering Down Under
153 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
154 Spring Dance Event 2015
159 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
160 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
162 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
163 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
164 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
165 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
168 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
173 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
174 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
176 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
179 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
180 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
181 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
191 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
192 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
193 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
196 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
199 Ontwerpen van ventilatiesystemen
203 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
207 Kom onder je kerktoren uit
209 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
210 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
211 Tablio binnen het vak economie
215 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
221 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
222 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
223 Geschiedenislessen op de tablet
224 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
225 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
226 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
228 Teqball. Initiatielessen Teqball
231 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
235 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
237 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
240 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
242 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
247 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
248 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
249 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
250 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
252 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
253 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
255 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
260 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
265 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
277 Modern literature integrated in the English classroom
279 Amai, mijn (h)oren !?
285 E-Hockey evenement
289 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
295 Grenzen in spatiale ruimtes
298 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
301 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
314 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
316 "Cave X". Het spel met de waarheid
318 Edelplast: van kabels tot sieraden
325 Beeldvorming van voetbal in de kunst
326 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
327 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
359 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
368 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
375 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
383 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
392 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
403 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
406 Articulations of intangible things
414 De hybride tabletgame
418 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
421 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
433 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
445 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1
449 De impact van de zorgregie
453 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer