About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,233 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

3 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
4 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
7 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
9 Wegwijs in de wereld van dementie
10 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
13 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
14 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
15 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
16 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
19 Jongeren en musea
20 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
24 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
27 Werken met ouderen, een uitdaging?
31 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
33 Poëzie in het b.s.o.
35 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
36 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
38 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
39 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
40 De herstelvisie door de bril van de cliënt
41 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
42 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
43 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
44 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
45 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
46 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
50 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
51 Competentiemanagement: The skills matrix
52 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
54 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
56 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
57 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
58 Kinderarmoede bij allochtonen
59 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
60 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
61 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
62 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
63 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
78 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
79 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
81 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
82 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
83 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
87 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
92 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
95 De tools van EVA
98 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
100 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
101 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
103 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
104 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
106 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
107 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
108 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
113 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
116 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
117 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
118 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
119 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
124 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
126 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
129 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
131 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
133 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
134 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
137 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
138 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
144 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
146 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
148 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
149 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
151 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
152 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
154 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
155 Spring Dance Event 2015
156 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
158 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
163 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
164 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
167 Discovering Down Under
168 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
173 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
179 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
180 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
182 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
187 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
188 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
191 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
192 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
193 Ontwerpen van ventilatiesystemen
194 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
197 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
202 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
205 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
206 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
212 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
219 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
223 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
226 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
228 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
236 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
240 Geschiedenislessen op de tablet
248 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
253 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
256 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
257 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
260 Tablio binnen het vak economie
264 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
268 Kom onder je kerktoren uit
271 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
276 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
284 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
285 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
287 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
298 Teqball. Initiatielessen Teqball
306 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
312 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
314 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
320 E-Hockey evenement
327 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
329 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
332 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
339 "Cave X". Het spel met de waarheid
340 Grenzen in spatiale ruimtes
341 Amai, mijn (h)oren !?
342 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
347 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
363 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
370 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
381 Edelplast: van kabels tot sieraden
384 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
388 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
390 Modern literature integrated in the English classroom
391 De impact van de zorgregie
398 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
417 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
423 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
425 Beeldvorming van voetbal in de kunst
436 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
449 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
457 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
462 Articulations of intangible things
464 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
469 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
496 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
507 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
508 De hybride tabletgame
525 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
548 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1
561 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer