About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,096 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
3 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
5 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
9 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
10 Wegwijs in de wereld van dementie
12 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
13 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
15 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
16 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
17 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
18 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
22 Jongeren en musea
23 Werken met ouderen, een uitdaging?
26 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
29 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
30 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
31 De herstelvisie door de bril van de cliënt
34 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
35 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
36 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
38 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
40 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
42 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
43 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
44 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om pozie te integreren in het KSO
48 Competentiemanagement: The skills matrix
49 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
50 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
52 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
54 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
55 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
56 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
58 Pozie in het b.s.o.
60 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
61 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
64 Kinderarmoede bij allochtonen
70 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
71 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
75 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
77 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
78 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
80 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
83 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
84 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
87 De tools van EVA
88 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
95 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
97 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
98 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
100 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
101 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
106 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
107 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
108 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
109 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
112 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
113 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
114 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
117 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
121 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
123 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
125 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
126 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patinten en hun familieleden: een nulmeting
128 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
132 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
135 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
136 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
137 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
141 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
142 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
144 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
145 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
151 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
152 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
153 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
154 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
159 Spring Dance Event 2015
161 Discovering Down Under
162 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
164 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
167 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
169 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
174 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
175 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
178 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
181 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
182 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
183 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
186 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
187 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
189 Ontwerpen van ventilatiesystemen
191 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
192 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
197 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
198 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
206 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
213 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
217 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
223 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
225 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
227 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
231 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
235 Geschiedenislessen op de tablet
236 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
238 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
243 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
245 Kom onder je kerktoren uit
246 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
247 Tablio binnen het vak economie
252 Teqball. Initiatielessen Teqball
260 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
264 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
267 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
273 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
278 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
281 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
290 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
293 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
294 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
296 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
301 Grenzen in spatiale ruimtes
302 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
310 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
317 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
319 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
323 Amai, mijn (h)oren !?
324 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
325 E-Hockey evenement
338 "Cave X". Het spel met de waarheid
349 Modern literature integrated in the English classroom
354 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
355 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
356 Edelplast: van kabels tot sieraden
368 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
375 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
387 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
388 Beeldvorming van voetbal in de kunst
398 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
403 De impact van de zorgregie
416 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
417 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
429 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
439 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
442 Articulations of intangible things
459 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
463 De hybride tabletgame
470 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
483 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
490 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1
498 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer