About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,068 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
3 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
4 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
9 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
10 Wegwijs in de wereld van dementie
13 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
14 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
15 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
16 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
17 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
18 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
21 Werken met ouderen, een uitdaging?
26 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
28 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
29 De herstelvisie door de bril van de cliënt
30 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
31 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
32 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
33 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
34 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
36 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
38 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om pozie te integreren in het KSO
39 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
41 Jongeren en musea
42 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
45 Competentiemanagement: The skills matrix
46 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
47 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
49 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
51 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
56 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
57 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
58 Pozie in het b.s.o.
60 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
65 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
70 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
71 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
73 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
74 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
75 Kinderarmoede bij allochtonen
78 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
82 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
83 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
85 De tools van EVA
86 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
93 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
96 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
97 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
98 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
100 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
101 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
103 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
105 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
107 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
109 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
110 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
111 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
112 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
121 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
123 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patinten en hun familieleden: een nulmeting
124 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
125 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
126 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
129 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
130 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
135 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
136 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
138 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
139 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
140 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
141 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
142 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
148 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
149 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
152 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
153 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
154 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
158 Discovering Down Under
159 Spring Dance Event 2015
163 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
166 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
167 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
173 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
177 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
179 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
180 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
181 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
184 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
185 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
187 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
188 Ontwerpen van ventilatiesystemen
190 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
193 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
199 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
200 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
201 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
207 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
217 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
218 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
223 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
226 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
230 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
233 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
235 Geschiedenislessen op de tablet
236 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
237 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
240 Teqball. Initiatielessen Teqball
241 Tablio binnen het vak economie
242 Kom onder je kerktoren uit
244 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
253 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
257 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
259 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
269 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
277 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
280 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
283 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
286 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
290 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
291 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
294 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
299 Grenzen in spatiale ruimtes
300 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
305 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
311 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
315 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
321 E-Hockey evenement
326 Amai, mijn (h)oren !?
337 Modern literature integrated in the English classroom
343 "Cave X". Het spel met de waarheid
349 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
350 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
355 Edelplast: van kabels tot sieraden
359 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
362 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
375 Beeldvorming van voetbal in de kunst
376 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
386 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
397 De impact van de zorgregie
408 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
412 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
425 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
437 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
443 Articulations of intangible things
452 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
456 De hybride tabletgame
464 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
476 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
488 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1
495 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer