About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,287 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
5 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
8 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
9 Wegwijs in de wereld van dementie
12 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
14 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
15 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
16 Jongeren en musea
18 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
22 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
24 Werken met ouderen, een uitdaging?
27 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
29 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
31 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
32 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
33 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
35 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
36 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
37 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
38 Poëzie in het b.s.o.
41 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
42 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
43 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
44 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
45 Competentiemanagement: The skills matrix
46 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
47 De herstelvisie door de bril van de cliënt
48 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
49 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
54 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
55 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
56 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
58 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
60 Kinderarmoede bij allochtonen
61 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
62 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
65 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
67 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
69 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
76 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
85 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
87 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
88 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
89 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
91 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
92 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
98 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
101 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
102 De tools van EVA
106 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
112 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
113 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
114 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
115 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
117 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
118 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
125 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
128 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
129 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
132 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
135 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
136 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
137 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
146 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
147 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
148 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
153 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
154 Spring Dance Event 2015
155 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
157 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
158 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
164 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
166 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
169 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
172 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
178 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
180 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
181 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
182 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
185 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
189 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
190 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
191 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
192 Ontwerpen van ventilatiesystemen
194 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
195 Discovering Down Under
196 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
198 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
205 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
210 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
219 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
220 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
223 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
224 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
229 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
231 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
233 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
235 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
243 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
245 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
249 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
256 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
258 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
265 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
267 Geschiedenislessen op de tablet
280 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
284 Tablio binnen het vak economie
299 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
301 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
302 De hybride tabletgame
312 Kom onder je kerktoren uit
316 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
318 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
319 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
330 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
347 E-Hockey evenement
350 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
356 "Cave X". Het spel met de waarheid
361 Teqball. Initiatielessen Teqball
365 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
366 Amai, mijn (h)oren !?
382 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
386 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
395 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
397 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
412 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
415 De impact van de zorgregie
421 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
425 Edelplast: van kabels tot sieraden
431 Grenzen in spatiale ruimtes
432 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
435 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
438 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
439 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
446 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
448 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
454 Modern literature integrated in the English classroom
462 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
476 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
478 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
482 Beeldvorming van voetbal in de kunst
485 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
510 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
530 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
534 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
537 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
542 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
564 Articulations of intangible things
586 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
593 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer