About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


1,061 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
3 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
4 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
5 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
7 Wegwijs in de wereld van dementie
10 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
12 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
13 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
17 Werken met ouderen, een uitdaging?
19 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
21 De herstelvisie door de bril van de cliënt
22 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
23 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
24 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
25 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
26 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
28 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
30 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
31 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
34 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
36 Competentiemanagement: The skills matrix
37 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
38 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
39 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
40 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
42 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
43 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
45 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
46 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
50 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
51 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
52 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
53 Poëzie in het b.s.o.
60 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
61 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
63 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
65 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
66 Jongeren en musea
68 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
72 De tools van EVA
73 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
78 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
79 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
80 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
86 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
87 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
93 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
95 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
97 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
98 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
100 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
101 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
103 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
104 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
107 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
110 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
111 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
113 Kinderarmoede bij allochtonen
116 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
117 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
119 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
123 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
126 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
128 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
131 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
132 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
133 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
134 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
137 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
138 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
141 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
142 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
143 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
145 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
149 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
151 Discovering Down Under
156 Spring Dance Event 2015
157 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
162 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
163 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
164 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
165 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
166 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
167 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
171 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
174 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
176 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
178 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
181 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
183 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
185 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
191 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
193 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
196 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
198 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
200 Ontwerpen van ventilatiesystemen
204 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
208 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
210 Kom onder je kerktoren uit
211 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
213 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
214 Tablio binnen het vak economie
219 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
221 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
224 Geschiedenislessen op de tablet
226 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
229 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
230 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
231 Teqball. Initiatielessen Teqball
234 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
238 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
239 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
240 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
245 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
247 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
252 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
254 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
255 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
256 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
257 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
264 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
267 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
275 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
282 Amai, mijn (h)oren !?
283 Modern literature integrated in the English classroom
292 E-Hockey evenement
294 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
298 Grenzen in spatiale ruimtes
303 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
316 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
317 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
323 Edelplast: van kabels tot sieraden
324 "Cave X". Het spel met de waarheid
328 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
334 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
338 Beeldvorming van voetbal in de kunst
368 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
372 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
373 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
378 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
397 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
406 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
409 Articulations of intangible things
419 De hybride tabletgame
424 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
425 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
436 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
448 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1
449 De impact van de zorgregie
454 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer