About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

3 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
6 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
7 Wegwijs in de wereld van dementie
11 Jongeren en musea
12 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
13 Werken met ouderen, een uitdaging?
17 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
19 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
20 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
21 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
22 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
24 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
27 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
29 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
30 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
31 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
32 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
33 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
34 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
36 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
37 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
38 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
40 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
41 Competentiemanagement: The skills matrix
44 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
45 Poëzie in het b.s.o.
47 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
48 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
50 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
51 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
54 De herstelvisie door de bril van de cliënt
55 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
56 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
58 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
66 Kinderarmoede bij allochtonen
67 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
68 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
70 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
74 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
76 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
80 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
81 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
83 De tools van EVA
94 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
95 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
97 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
101 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
102 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
106 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
107 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
114 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
115 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
123 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
124 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
126 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
128 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
129 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
133 De hybride tabletgame
134 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
139 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
141 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
143 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
149 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
151 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
154 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
158 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
159 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
161 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
163 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
168 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
170 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
171 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
172 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
175 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
176 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
177 Ontwerpen van ventilatiesystemen
180 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
185 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
186 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
187 Spring Dance Event 2015
189 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
191 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
192 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
194 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
198 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
202 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
217 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
220 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
225 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
227 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
229 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
231 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
240 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
243 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
248 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
250 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
254 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
261 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
262 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
265 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
267 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
270 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
281 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
282 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
288 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
292 Discovering Down Under
293 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
295 Geschiedenislessen op de tablet
308 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
319 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
320 Tablio binnen het vak economie
324 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
335 De impact van de zorgregie
350 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
355 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
373 Kom onder je kerktoren uit
391 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
396 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
398 E-Hockey evenement
399 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
402 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
404 Amai, mijn (h)oren !?
413 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
414 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
415 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
420 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
425 Teqball. Initiatielessen Teqball
426 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
427 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
444 "Cave X". Het spel met de waarheid
451 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
459 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
477 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
484 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
490 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
492 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
502 Grenzen in spatiale ruimtes
504 Edelplast: van kabels tot sieraden
512 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
526 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
528 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
535 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
538 Beeldvorming van voetbal in de kunst
542 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
555 Modern literature integrated in the English classroom
564 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
599 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
601 Articulations of intangible things
604 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
616 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer