About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
5 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
7 Wegwijs in de wereld van dementie
10 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
13 Jongeren en musea
14 Werken met ouderen, een uitdaging?
17 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
18 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
19 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
20 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
21 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
25 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
27 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
29 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
30 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
31 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
32 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
34 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
36 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
37 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
38 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
40 Competentiemanagement: The skills matrix
41 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
42 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
43 Poëzie in het b.s.o.
45 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
48 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
49 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
51 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
52 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
53 De herstelvisie door de bril van de cliënt
55 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
56 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
61 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
63 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
64 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
69 Kinderarmoede bij allochtonen
74 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
75 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
79 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
84 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
85 De tools van EVA
89 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
93 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
95 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
100 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
102 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
105 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
107 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
108 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
111 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
115 De hybride tabletgame
118 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
120 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
123 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
128 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
129 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
132 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
133 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
136 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
140 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
147 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
149 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
151 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
153 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
155 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
161 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
163 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
168 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
170 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
172 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
176 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
177 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
178 Ontwerpen van ventilatiesystemen
181 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
182 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
183 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
184 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
185 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
186 Spring Dance Event 2015
187 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
188 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
192 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
193 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
195 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
198 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
203 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
213 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
218 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
219 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
226 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
232 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
236 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
238 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
240 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
241 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
247 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
248 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
253 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
261 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
265 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
268 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
275 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
276 Discovering Down Under
277 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
281 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
287 Geschiedenislessen op de tablet
289 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
294 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
308 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
315 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
320 Tablio binnen het vak economie
346 De impact van de zorgregie
358 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
360 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
367 Kom onder je kerktoren uit
370 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
373 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
378 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
383 E-Hockey evenement
389 Amai, mijn (h)oren !?
393 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
396 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
398 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
402 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
405 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
408 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
427 Teqball. Initiatielessen Teqball
432 "Cave X". Het spel met de waarheid
433 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
434 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
458 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
460 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
468 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
474 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
484 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
486 Edelplast: van kabels tot sieraden
493 Grenzen in spatiale ruimtes
518 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
521 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
528 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
529 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
536 Beeldvorming van voetbal in de kunst
537 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
540 Modern literature integrated in the English classroom
553 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
587 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
593 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
598 Articulations of intangible things
610 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer