About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
3 Wegwijs in de wereld van dementie
5 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
7 Werken met ouderen, een uitdaging?
8 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
12 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
13 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
15 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
17 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
18 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
19 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
20 Jongeren en musea
21 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
22 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
24 Competentiemanagement: The skills matrix
26 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
27 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
29 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
30 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
32 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
34 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
37 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
38 De herstelvisie door de bril van de cliënt
39 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
41 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
42 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
45 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
47 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
48 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
50 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
52 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
53 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
54 Pozie in het b.s.o.
58 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
61 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
63 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
65 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
66 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
67 De tools van EVA
69 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
74 Kinderarmoede bij allochtonen
75 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
76 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om pozie te integreren in het KSO
81 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
82 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
84 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
87 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
92 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
93 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
95 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
98 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
99 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
103 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
104 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
109 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
111 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
114 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
115 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
119 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
120 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
124 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
134 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
135 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
137 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
138 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
143 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
144 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
145 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
149 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
150 De hybride tabletgame
153 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
154 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
155 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
158 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
159 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
161 Ontwerpen van ventilatiesystemen
168 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
169 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
172 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
173 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
176 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
181 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
185 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
190 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
198 Spring Dance Event 2015
203 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
204 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
206 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patinten en hun familieleden: een nulmeting
210 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
213 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
218 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
219 De impact van de zorgregie
228 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
238 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
244 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
245 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
248 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
251 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
255 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
259 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
269 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
271 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
278 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
287 Geschiedenislessen op de tablet
289 Tablio binnen het vak economie
291 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
292 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
295 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
296 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
298 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
302 Discovering Down Under
324 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
331 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
332 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
333 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
360 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
367 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
369 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
376 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
386 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
389 Amai, mijn (h)oren !?
392 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
395 Kom onder je kerktoren uit
396 E-Hockey evenement
416 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
417 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
422 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
429 Teqball. Initiatielessen Teqball
450 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
455 "Cave X". Het spel met de waarheid
461 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
479 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
498 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
499 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
500 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
508 Edelplast: van kabels tot sieraden
512 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
514 Grenzen in spatiale ruimtes
515 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
533 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
535 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
542 Beeldvorming van voetbal in de kunst
549 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
552 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
561 Modern literature integrated in the English classroom
573 Articulations of intangible things
577 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
627 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
643 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer