About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
5 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
8 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
9 Wegwijs in de wereld van dementie
12 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
13 Jongeren en musea
14 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
19 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
21 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
22 Werken met ouderen, een uitdaging?
25 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
26 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
29 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
30 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
31 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
32 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
35 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
36 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
37 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
38 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
39 Poëzie in het b.s.o.
40 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
43 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
44 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
45 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
46 Competentiemanagement: The skills matrix
47 De herstelvisie door de bril van de cliënt
50 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
52 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
53 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
55 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
57 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
58 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
61 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
62 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
64 Kinderarmoede bij allochtonen
65 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
66 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
71 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
76 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
86 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
88 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
89 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
90 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
93 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
95 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
98 De tools van EVA
101 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
102 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
106 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
112 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
114 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
115 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
117 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
118 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
121 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
126 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
131 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
133 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
134 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
136 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
140 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
144 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
149 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
154 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
156 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
158 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
161 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
162 Spring Dance Event 2015
164 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
169 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
170 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
171 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
172 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
173 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
178 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
181 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
182 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
186 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
188 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
190 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
192 Ontwerpen van ventilatiesystemen
197 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
198 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
200 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
201 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
202 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
207 De hybride tabletgame
208 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
210 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
216 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
218 Discovering Down Under
221 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
224 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
229 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
231 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
236 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
237 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
244 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
247 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
253 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
263 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
264 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
267 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
270 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
271 Geschiedenislessen op de tablet
274 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
288 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
296 Tablio binnen het vak economie
317 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
324 Kom onder je kerktoren uit
335 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
336 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
341 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
349 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
350 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
352 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
359 E-Hockey evenement
369 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
372 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
373 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
376 Amai, mijn (h)oren !?
377 "Cave X". Het spel met de waarheid
384 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
386 Teqball. Initiatielessen Teqball
393 De impact van de zorgregie
405 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
416 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
420 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
424 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
426 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
434 Edelplast: van kabels tot sieraden
455 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
458 Grenzen in spatiale ruimtes
460 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
466 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
472 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
473 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
482 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
489 Modern literature integrated in the English classroom
492 Beeldvorming van voetbal in de kunst
500 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
501 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
506 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
548 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
550 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
557 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
564 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
585 Articulations of intangible things
600 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer