About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,340 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
5 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
7 Wegwijs in de wereld van dementie
10 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
12 Jongeren en musea
15 Werken met ouderen, een uitdaging?
17 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
18 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
19 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
20 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
22 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
25 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
26 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
29 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
30 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
31 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
32 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
36 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
37 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
38 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
39 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
40 Competentiemanagement: The skills matrix
41 Poëzie in het b.s.o.
42 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
43 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
46 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
48 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
50 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
51 De herstelvisie door de bril van de cliënt
52 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
53 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
56 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
58 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
62 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
64 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
65 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
66 Kinderarmoede bij allochtonen
75 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
76 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
79 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
82 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
84 De tools van EVA
88 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
92 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
95 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
101 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
102 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
106 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
108 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
111 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
112 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
113 De hybride tabletgame
115 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
121 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
125 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
126 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
129 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
133 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
134 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
135 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
140 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
141 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
147 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
149 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
153 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
155 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
158 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
164 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
165 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
170 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
172 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
173 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
176 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
177 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
178 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
179 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
181 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
182 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
184 Spring Dance Event 2015
185 Ontwerpen van ventilatiesystemen
186 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
188 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
189 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
190 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
192 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
195 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
196 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
206 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
208 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
215 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
227 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
228 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
229 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
230 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
239 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
240 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
243 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
244 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
253 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
259 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
265 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
267 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
269 Discovering Down Under
270 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
271 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
274 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
287 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
288 Geschiedenislessen op de tablet
294 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
301 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
310 Tablio binnen het vak economie
313 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
347 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
353 De impact van de zorgregie
356 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
364 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
368 Kom onder je kerktoren uit
370 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
374 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
377 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
384 E-Hockey evenement
385 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
390 Amai, mijn (h)oren !?
395 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
399 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
400 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
401 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
429 Teqball. Initiatielessen Teqball
430 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
432 "Cave X". Het spel met de waarheid
439 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
441 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
454 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
462 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
471 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
472 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
475 Edelplast: van kabels tot sieraden
487 Grenzen in spatiale ruimtes
510 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
517 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
522 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
525 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
530 Beeldvorming van voetbal in de kunst
539 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
540 Modern literature integrated in the English classroom
555 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
585 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
593 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
600 Articulations of intangible things
606 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer