About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
3 Wegwijs in de wereld van dementie
6 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
7 Werken met ouderen, een uitdaging?
12 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
13 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
14 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
15 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
16 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
17 Jongeren en musea
19 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
21 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
23 Competentiemanagement: The skills matrix
24 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
25 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
26 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
28 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
29 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
30 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
33 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
35 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
36 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
37 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
39 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
40 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
44 De herstelvisie door de bril van de cliënt
45 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
46 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
48 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
49 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
50 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
51 Pozie in het b.s.o.
53 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
55 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
61 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
64 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
65 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
66 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
67 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
69 Kinderarmoede bij allochtonen
70 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om pozie te integreren in het KSO
71 De tools van EVA
72 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
77 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
87 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
88 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
89 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
93 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
97 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
102 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
104 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
105 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
108 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
109 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
110 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
111 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
119 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
126 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
128 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
129 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
130 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
132 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
133 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
135 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
139 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
143 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
144 De hybride tabletgame
151 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
152 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
155 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
156 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
161 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
165 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
166 Ontwerpen van ventilatiesystemen
168 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
169 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
170 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
171 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
173 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
178 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
179 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
180 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
183 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
186 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
188 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
193 Spring Dance Event 2015
200 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
209 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patinten en hun familieleden: een nulmeting
212 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
215 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
221 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
223 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
229 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
236 De impact van de zorgregie
237 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
242 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
248 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
250 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
255 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
268 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
270 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
271 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
272 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
275 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
283 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
286 Tablio binnen het vak economie
288 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
289 Geschiedenislessen op de tablet
294 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
296 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
297 Discovering Down Under
326 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
329 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
334 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
339 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
348 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
361 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
362 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
371 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
376 Amai, mijn (h)oren !?
381 Kom onder je kerktoren uit
384 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
386 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
398 E-Hockey evenement
406 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
410 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
420 Teqball. Initiatielessen Teqball
422 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
448 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
450 "Cave X". Het spel met de waarheid
471 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
477 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
480 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
497 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
499 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
503 Edelplast: van kabels tot sieraden
505 Grenzen in spatiale ruimtes
508 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
511 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
524 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
536 Beeldvorming van voetbal in de kunst
538 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
539 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
551 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
554 Modern literature integrated in the English classroom
559 Articulations of intangible things
561 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
614 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
631 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer