About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
3 Wegwijs in de wereld van dementie
6 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
7 Werken met ouderen, een uitdaging?
11 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
12 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
14 Jongeren en musea
15 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
16 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
17 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
19 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
22 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
23 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
24 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
26 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
27 Competentiemanagement: The skills matrix
28 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
29 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
30 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
32 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
35 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
37 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
38 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
39 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
40 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
43 De herstelvisie door de bril van de cliënt
44 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
45 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
46 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
47 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
49 Pozie in het b.s.o.
50 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
54 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
55 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
61 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
63 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
65 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
66 Kinderarmoede bij allochtonen
67 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
69 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
70 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
72 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om pozie te integreren in het KSO
75 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
77 De tools van EVA
81 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
88 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
94 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
96 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
99 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
100 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
101 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
104 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
105 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
107 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
115 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
116 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
121 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
127 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
128 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
129 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
131 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
134 De hybride tabletgame
135 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
138 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
140 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
145 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
148 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
150 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
152 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
155 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
158 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
163 Ontwerpen van ventilatiesystemen
164 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
166 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
168 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
169 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
170 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
173 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
176 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
177 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
179 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
180 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
181 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
186 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
189 Spring Dance Event 2015
192 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
203 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
206 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patinten en hun familieleden: een nulmeting
209 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
214 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
222 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
223 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
225 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
236 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
237 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
242 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
253 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
255 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
256 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
263 De impact van de zorgregie
264 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
269 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
272 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
274 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
275 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
285 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
286 Tablio binnen het vak economie
287 Geschiedenislessen op de tablet
290 Discovering Down Under
296 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
298 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
325 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
330 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
332 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
334 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
347 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
356 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
372 Amai, mijn (h)oren !?
373 Kom onder je kerktoren uit
381 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
383 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
389 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
392 E-Hockey evenement
393 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
402 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
409 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
415 Teqball. Initiatielessen Teqball
423 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
438 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
439 "Cave X". Het spel met de waarheid
441 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
452 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
475 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
484 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
493 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
501 Edelplast: van kabels tot sieraden
503 Grenzen in spatiale ruimtes
506 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
509 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
522 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
534 Beeldvorming van voetbal in de kunst
538 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
539 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
554 Modern literature integrated in the English classroom
555 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
574 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
593 Articulations of intangible things
604 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
605 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer