About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2014

1 Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel
3 De asociale kant van sociale media
7 ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging
11 Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming
19 Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand?
23 Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar
33 Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning
34 Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt'
41 Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort
51 De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht
54 De ervaringen en noden omtrent cyberpesten
56 Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model?
58 Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt?
60 Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren
68 Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren?
71 Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige
72 Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen?
77 De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school
79 Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders?
80 Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen
81 Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt
82 De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford
84 Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test?
86 Verbeteren eerste lijns- en preventief onderhoud thermoformmachines
89 Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie
93 De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt
97 Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden?
100 Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL
101 Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen
110 Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer
111 Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen
114 Zorgregie, werkt dit in de praktijk?
116 Optimalisatie magazijn inpakafdeling
119 Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening
123 Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen
124 Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden
125 Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn
126 Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
135 Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding
138 Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening
140 Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg
144 Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje'
145 Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?
150 Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning
154 De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek
161 Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst
164 Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?'
169 De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap
176 Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
181 Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
194 Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk
198 Ciratec & C° - ABB Robotstudio
203 Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II)
205 Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V.
212 Reis door het Oude Egypte
213 Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV
214 Project Reusable components
216 De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team
218 Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten
222 Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin?
226 Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana
229 De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
231 Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming
245 Handlettering by hand
246 Picturing the net
247 De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw
249 Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg
268 Productevaluatie
271 Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum
278 Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital
284 Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
289 StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
300 Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek?
307 De B-box: van braille tot blindengeleidehond
311 Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven?
318 Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg
321 Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst
334 Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting'
337 Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS
338 DidacTweetjes
339 Rouwproces in de klas
356 Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut
360 Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
366 Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'?
373 Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief
377 Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada
378 De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte
387 Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht
389 Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden.
395 Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek
399 Heimsuchung
403 A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament
406 Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen
412 Energie-efficiëntie van productiemachines
414 De draagbare dood
418 Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek
419 Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film
432 Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid
438 Strips in de les geschiedenis
452 Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
456 Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
463 Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie
467 Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek
469 De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware
491 "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degr de l'enseignement gnral
500 Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen
519 The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties
522 Een reclamemedium voor een (fantasy)boek
524 Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie
529 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's
543 Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand
544 De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame
569 Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
570 Outlook in STW
644 FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment
645 Hypothecair krediet bij ING©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer