About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.



Doks PHL
Doks XIOS



Open Archives Initiative

Most popular theses: 2015

2 Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score
5 Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers
8 Wegwijs in de wereld van dementie
9 Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
12 Jongeren en musea
13 Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
14 Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
20 Werken met ouderen, een uitdaging?
21 Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg
22 Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties
25 Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
26 Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18
27 Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
29 De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten
31 Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'
32 Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
35 Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium
36 Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
37 HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet?
38 Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag
39 De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen
40 Poëzie in het b.s.o.
42 Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam
44 Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
45 Competentiemanagement: The skills matrix
46 Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar
48 De herstelvisie door de bril van de cliënt
50 STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
52 Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
53 Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
55 Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
56 Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk
58 Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie
62 Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’
63 Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
65 Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem
66 Kinderarmoede bij allochtonen
70 Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
75 KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
76 Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!
87 Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure
88 Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
89 Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
92 RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
95 Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar)
98 A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep
99 De tools van EVA
104 Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie
107 Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg
108 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
117 Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
118 Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
121 De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
124 Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
128 Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen
131 Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen
133 Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev
136 Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode
137 Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek
138 De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
140 De hybride tabletgame
143 Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
147 Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
153 Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg
163 Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
165 Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
167 Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
170 De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl
171 Spring Dance Event 2015
173 Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
174 De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk
176 Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO
177 Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek
179 LOTO-procedure opstellen bij LUC NV
181 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
183 De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
184 Uitbreiding robotcel PXL-Tech
186 Kan de literatuur de praktijk revalideren?
190 Ontwerpen van ventilatiesystemen
192 Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
193 Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting
196 Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
197 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'
203 Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
207 Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg
208 Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
210 Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips
214 Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN
216 Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie
217 Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie
221 Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
233 De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening
234 Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren
235 Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine
236 De queeste naar de echte ik. #Achterdeschermen
242 Discovering Down Under
243 De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
249 Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven
250 JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
252 Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas
254 Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel
264 Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
265 Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
272 Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit"
279 Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
280 Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust?
281 BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
285 Geschiedenislessen op de tablet
288 De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen
293 Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt
302 Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
316 Tablio binnen het vak economie
318 De huid van het licht. Een fenomenologische benadering
343 Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
344 Kom onder je kerktoren uit
360 Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"
361 Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie
370 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech
374 Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
375 E-Hockey evenement
376 Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
377 Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
384 Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation
393 Amai, mijn (h)oren !?
399 De impact van de zorgregie
407 "Cave X". Het spel met de waarheid
408 Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
410 Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening
418 Teqball. Initiatielessen Teqball
434 Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
441 Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers
444 Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
445 Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland)
451 Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt?
461 Edelplast: van kabels tot sieraden
475 De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek
489 Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit?
490 Grenzen in spatiale ruimtes
494 Een verwoording van de chaos - Een vertoning
496 Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam
510 Beeldvorming van voetbal in de kunst
514 Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
521 Modern literature integrated in the English classroom
529 Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden
534 Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding
569 Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam
571 Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
579 Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication
591 Articulations of intangible things
604 Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1



©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer